شناخت عوامل مرتبط با کم‌توجهی به باورها و ارزش‌های دینی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، شناخت عوامل مرتبط با کم‌توجهی به باورها و ارزش‌های دینی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه است. این مطالعه با رویکرد کمی و روش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامه ساختار‌یافته انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش شامل کل دانش‌آموزان دبیرستان‌های استان کرمانشاه است. تعداد کل آن‌ها در سال تحصیلی 90-91 برابر 181796 نفر است. با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان پس از اطمینان از تعداد کل آن‌ها، 384 نفر تعداد حجم نمونه آن به دست آمد. از اعتبار صوری روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و فن رگرسیون برای سنجش مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که محرومیت نسبی، میزان مادی‌گرایی، سهل‌گیری مذهبی، تأثیر دوستان و جامعه‌پذیری دینی بر میزان دین‌داری آن‌ها تأثیر دارد. مدل رگرسیون دین‌داری، با توجه به نتایج حاصله از این آنالیز، نشان می‌دهد متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی جامعه‌پذیری مذهبی، سهل‌گیری مذهبی میزان مادی‌گرایی، میزان محرومیت نسبی، میزان ضریب تعیین آن (R) با متغیر وابسته 56/. به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Causes of not Paying Enough Attention to Religious Beliefs andValues among the High School Students in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Golmorad Moradi 1
  • Mohammad Taghi Sabzehei 2

1 Assistant Professor, Islamic Azad University, University of Islam Abad e Gharb

2 Assistant Professor of Sociology Department of Razi University, Kermanshah

چکیده [English]

The main goal of this study is to examine the causes of not paying enough attention to the beliefs and religious values among the high school students in Kermanshah. This is a descriptive survey carried out by structured questionnaires. The statistical society includes all of high school students in Kermanshah in 90-91 whose total number has been 181796 in the years of 90-91. By using Morgan’s sampling table and after making sure of the total number, an example size of 384 members was reached. To assess the reliability of measurement, face validity and alpha coefficients were utilized and to test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and analysis of variance were employed. Multiple regressions were used to assess the research model. The results of the study showed that gender, education, mother’s education, the job situation, their habitation, the relative deprivation, the secular degree, the religious laxity, the friend’s impression, religious socialization and religious understanding influence the religiosity degree. But the birthplace, age, and using mass media has no influence on it. The model of religious regression and analysis show that it has progressed six steps. The comprised variables of religious socialization, religious laxity, secularity, relative deprivation, birthplace, multiple, cohesive (R) show the dependent variable of 0/56.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious socialization
  • religious consciousness
  • Relative deprivation
فهمی، بنفشه و شعرباف آقامحمدیان، و همکاران (1386)، «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد»، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، ش8، ج2، 63-78.

پل ویلم، ژان (1377)، جامعه‌شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، انتشارات تبیان.

 ترنر، جاناتان. اچ و بیلگی،‌ ال. (1370)، پیدایش نظریه‌های جامعه‌شناختی، ترجمه عبدالعلی لهسائی‌زاده، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

تنهایی، حسین ابوالحسن و شمسی خرمی (1389)، «بررسی رابطة جامعه‌شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن؛ مطالعة موردی کرمانشاه»، سال 1388، فصلنامة پژوهش اجتماعی، سال سوم، ش6، 19-41.

رفیع‌پور، فرامرز (1381)، کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

شفیعی، جمال (1385)، «واکاوی امنیت اجتماعی»، فصلنامه امنیت عمومی، سال اول، ش1.

علینقی، امیرحسین (1381)، «جایگاه امنیت در استرات‍ژی ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، ش2.

غیاثوند، احمد (1386)، «بررسی وضعیت رفتارهای دینی در بین دانشجویان»، مطالعات ملی، ش8، ج2، 125-144.

کتابی، محمود و دیگران (1383)، «دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ج17، ش2: 192-169.

کیوی، ریمون و وان کاپنهود، لوک (1386)، روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، تهران: نشر توتیا.

گار، تدرابرت (1377)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ترجمه علی مرشدی‌زاد، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

گیدنز، آنتونى (1374)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبورى، نشر نى، چاپ پنجم.

موسوی، سیده زهرا، موسوی سید رفیع و حیدری حسین (1390)، «بررسی میزان پایبندی به مناسک و رفتارهای دینی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان زنجان»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال اول، ش1، 149-173.

نوروزی، فیض‌الله و رقیه دیوسالار (1390)، «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر رفتار دینی دانش‌آموزان»، فصل‌نامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، سال هفتم، ش28، 198-215.

همیلتون، ملکم (1377)، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات تبیان.

 

Allport, G. W & Ross, M. J. Jr. (1967), "Personal Religious Orientation and Prejudice", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 5, 432-443.

Bandura, A. (1977), Social Learning Theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice –Hall.

Cozby, Paul. C. (2003), Methods in Behavioral Research, New York: McGraw-Hill.

Desouzan, R. (2006), "Migration and mental health", Psychology and Development Societies, Vol. 18, No. 10, 1-14.

Durkheim, E. (1938), The Rules of Sociological Method, Glencoe, Ill, Free Press.

Maltby, John & Day, L. (2004), "Should Never the Twain Meet? Integrating Models of Religious Personality and Religious Mental Health", Journal of Personality and Individual Diferences, Vol.36, 1275–1290.