دوفصلنامۀ دین و ارتباطات به استناد مجوز شماره‌ی 3/155595 مورخ 26/07/1391  کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  دارای رتبه علمی - پژوهشی است.

نویسندگان محترم ضمن مراجعه به بخش «ورود به سامانه» و ثبت نام در آن، اقدام به ارسال مقاله می‌کنند. شایان ذکر است ارسال مقاله صرفاً از این طریق امکان‌پذیر است.

هم چنین تکمیل کاربرگ الزامی جهت ارزیابی اولیه مقاله ضروری است.

ضمنا پاسخگویی صرفا از طریق ایمیل زیر انجام می شود :
din.ertebatat@gmail.com

شماره جاری: دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398 

11. پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

صفحه 303-334

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی