دوفصلنامۀ دین و ارتباطات به استناد مجوز شماره‌ی 3/155595 مورخ 26/07/1391  کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  دارای رتبه علمی - پژوهشی است.

نویسندگان محترم ضمن مراجعه به بخش «ورود به سامانه» و ثبت نام در آن، اقدام به ارسال مقاله می‌کنند. شایان ذکر است ارسال مقاله صرفاً از این طریق امکان‌پذیر است.

هم چنین تکمیل کاربرگ الزامی جهت ارزیابی اولیه مقاله ضروری است.

ضمنا پاسخگویی صرفا از طریق ایمیل زیر انجام می شود :
din.ertebatat@gmail.com

1. تحلیل ارتباطات در تعامل متن دینی و مخاطب

صفحه 1-34

محمد حسن احمدی


2. پویانمایی تلویزیونی در ایران: به سوی مدلی برای سیاست‌گذاری از توصیف مسئله تا تجویز راهکار

صفحه 25-74

سید مجید امامی؛ عباس قائمی


3. راهبردهای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش عالی

صفحه 75-120

شهلا باقری؛ وحید خاشعی؛ بیژن زارع؛ پوران سپهری امین


4. نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

صفحه 121-156

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی


5. خوانش مبناگرای سنتی از گفت‌وگوی بینادینی در ایران پساانقلاب- یک مطالعه کیفی

صفحه 157-196

مجید جعفریان؛ حسن بشیر؛ محسن الویری


6. ارتباط انسان با خدا از منظر زاویه طلایی 111 درجه

صفحه 197-222

محسن خالقی مقدم؛ سید علی هاشمی؛ یاسر خلیلی


7. انسان‌شناسی زبان‌شناختی» و نقش آن در استخراج جهان‌بینی و گفتمان‌های موجود در قرآن کریم

صفحه 223-252

قاسم درزی؛ مرتضی سلمان نژاد


8. الگوی همکاری بین بخشی (مورد مطالعه: همکاری مسجد با مدرسه و خانواده)

صفحه 253-300

علیرضا شریف فرد؛ میثم لطیفی؛ محسن ذوالفقاری


9. رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی

صفحه 301-338

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


10. طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

صفحه 339-374

سید محمدرضا فیاضی؛ سیاوش صلواتیان؛ علی اکبر رزم جو


11. تحلیل نشانه‌شناختی هویت دینی در پویانمایی‌های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی‌ «پیامبران»)

صفحه 375-408

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


12. موجه‌سازی حق فرهنگی در فقه امامیه

صفحه 409-441

محدثه معینی فر


ابر واژگان