رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 کارشناس مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی‌، دانشگاه تهران

چکیده

تجربه‌شناسی آسیبی کاربران فضای مجازی ایران، چه نسبتی با اعتقاد دینی و اخلاقی آنها دارد؟ آیا می‌توان میان سطوح مختلف دینداری و تجربه‌های آسیبی، ارتباط معناداری یافت؟ از سوی دیگر آیا نسبتی میان نگرش‌ها به آسیب‌های مجازی (ناهنجاری و جرم) و سطح دینداری وجود دارد؟ میان سه متغیر تجربه‌‌شناسی آسیبی، نگرش‌سنجی نسبت به آسیب‌ها و سطح دینداری کاربران فضای مجازی ارتباط معناداری وجود دارد؟ موارد فوق، سؤالات اساسی است، که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد. برای پاسخگویی به این سؤالات نیازمند مفهوم‌شناسی رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی خواهیم بود.
لذا در این مقاله ابتدا پارادایم دوفضایی‌شدن تبیین شده و در ذیل این نگاه، تبدیل‌هایی که از آسیب فیزیکی به آسیب مجازی رخ می‌دهد، مورد توجه قرار می‌گیرد. سپس داده‌های پرسشنامۀ برخط با رویکرد اکتشافی، جهت تجربه‌شناسی آسیبی، نگرش‌سنجی آسیبی و همچنین سنجش سطح دینداری مطالعه می‌شود. پس از آن رابطۀ میان سطح دینداری و تجربه‌شناسی آسیبی و سطح دینداری و نگرش‌سنجی آسیبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان به‌عنوان جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، همچنین طرح الگویی برای تبیین روابط میان سه متغیر، به ترسیم نقشۀ مسیر روابط میان متغیرهای مورد توجه خواهیم پرداخت. این نقشۀ مسیر را می‌توان بر اساس روش تحلیل مسیر و منطق اکتشافی بودن پژوهش، نوعی تحلیل مسیر اکتشافی و یا نقشۀ مسیر اکتشافی دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dual Space Approach to Cyber harm and Religion: Attitudes and Experiences

نویسندگان [English]

  • Saeed Reza Ameli 1
  • Mojtaba Haji Jafari 2

1 Professor, Tehran university

2 Tehran university

چکیده [English]

 
What is the relationship between pathological study of experiences the Iranian cyberspace users, and their religious and ethical beliefs? Is it possible to locate a significant relationship between different levels of religiousness, and pathological experiences? On the other hand, is there any relationship between attitudes to cyber harm(crime and abnormality) and level of religiousness? Is there a significant relationship among pathological experienceology, attitude-metrics on harm, and level of religiousness of cyberspace users? These are questions which will be discussed in this article. To answer these questions, we need to conceptualize a dual-space approach to virtual harm.
Therefore, we will first explain the  dual space paradigm and, within this paradigm, the transmission of physical harm to cyber harm will be considered. Then, data from an online explorative questionnaire will be studied to scrutinize pathological experienceology, pathological attitude-metrics, and level of religiousness. Then the relationship between(1) level of religiousness and pathological experienceology and(2) level of religiousness and pathological attitude-metrics will be studied. We will conclude by presenting a pattern for the three above-mentioned variables before depicting a road map among them. Based on the method for path analysis and rationale of the explorative study, this map could be understood as an explorative path analysis or map for explorative path.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual space
  • Cyber Pathos
  • Dual Spaced harm
  • Experienceology of the harm
  • Attitude-Methrics of harm
  • Meta Factors of Cyberspace
  • Paradigmic Transformations of Cyberspace