اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدهادی همایون

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

homayoonisu.ac.ir
021-88094913

سردبیر

حسن بشیر

ارتباطات بین‌الملل استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

bashirisu.ac.ir
021-88094913

اعضای هیات تحریریه

حسن بشیر

ارتباطات بین‌الملل استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

www.hbashir.blogsky.com/
drhbashir100gmail.com

مهدی محسنیان راد

جامعه شناسی و ارتباطات استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

iscc.isu.ac.ir/Dr-Mohseniyan.htm
mohsenianradyahoo.com
021-88094913

محمد هادی همایون

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

iscc.isu.ac.ir/Dr-Homayoon.htm
homayoonisu.ac.ir
021-88094913

محسن الویری

تاریخ و تمدن استاد، دانشگاه باقرالعلوم

alvirimgmail.com
0251-2136517

سعیدرضا عاملی

جامعه شناسی ارتباطات استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

fws.ut.ac.ir/rtl/Biogeraphy.aspx?From=Groups&Id=112&GId=100&LanId=1
ssameliut.ac.ir
021-88630931

ناصر باهنر

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

www.nbahonar.com
nbahonargmail.com
021-88094913

سید حسن حسینی سروری

الهیات، فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم

hoseinihsharif.edu
021-66022718

مسعود کوثری

جامعه شناسی و ارتباطات دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

social.ut.ac.ir/members/mkousari
mkousariut.ac.ir
021-88024936

محمود تقی زاده داوری

جامعه شناسی دین دانشیار، دانشگاه قم

davarishistu.org

جانشین سردبیر

محمدحسین شعاعی

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استادیار، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛ دانشگاه امام صادق (ع) - تهران - ایران

mhshoaee1392gmail.com
021-88094913
0000-0001-9701-3585

مدیر داخلی

سینا عصاره نژاد دزفولی

سیاست گذاری فرهنگی دانشجوی دکترای رشته سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه السلام

sina.asareh717gmail.com
09104491675

دین و ارتباطات

ویراستار ارشد

علی احمدی

جغرافیای فرهنگی عضو گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

ali.ahmadi1020gmail.com