دوره و شماره: دوره 29، شماره 61، دین و ارتباطات، خرداد 1401، صفحه 372-1 
3. رابطۀ انسان و موجودات فرا‌طبیعی در شاهنامه

صفحه 48-27

10.30497/rc.2022.76181

رضا جمشیدی؛ حسن حیدری؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی


8. مطالعه‌ای نئوفرمالیستی بر نمایش لحظۀ معجزه در سینما از دیدگاه مسیحیت

صفحه 194-173

10.30497/rc.2022.76186

محمد جواد گهربخش؛ بابک سعداللهی؛ فرناز قره‌داغی؛ پدرام رستمی