دوره و شماره: دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1400، صفحه 367-1