دوره و شماره: دوره 26، شماره 56، دین و ارتباطات، اسفند 1398 
3. راهبردهای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش عالی

صفحه 75-120

10.30497/rc.2020.2823

شهلا باقری؛ وحید خاشعی؛ بیژن زارع؛ پوران سپهری امین


4. نشانه‌شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ

صفحه 121-156

10.30497/rc.2019.2824

احمد توانایی؛ مسعود روحانی؛ سید علی اصغر سلطانی


9. رهبری آموزشی در آموزش و پرورش دوره ابتدایی

صفحه 301-338

10.30497/rc.2020.2829

مریم شهرابی فراهانی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ عباس خورشیدی


10. طراحی الگوی فرآیند مدیریت تصویر در صداوسیما

صفحه 339-374

10.30497/rc.2020.2830

سید محمدرضا فیاضی؛ سیاوش صلواتیان؛ علی اکبر رزم جو