دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 52، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-268