دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 50، دین و ارتباطات، اسفند 1395 
3. شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی «مدیرِ جهادیِ رسانه»

صفحه 81-117

10.30497/rc.2017.1933

سیاوش صلواتیان؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ محمد شهبازی سلطانی


5. رابطة دینداری و عضویت افراد در شبکه‌های اجتماعی نیکوکاری

صفحه 147-174

10.30497/rc.2017.1935

خلیل میرزایی؛ لیلا آقاسیدحسنی؛ علی فلاحی