دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 49، دین و ارتباطات، شهریور 1395، صفحه 1-200 
5. تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی

صفحه 137-166

10.30497/rc.2016.1878

احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی