دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 48، دین و ارتباطات، اسفند 1394 
1. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

صفحه 5-33

10.30497/rc.2016.1813

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


3. طراحی مدل سازگارسازی رسانه‌گری آیین زیارت در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 63-86

10.30497/rc.2016.1815

طاهر روشندل اربطانی؛ حسن بشیر؛ علی‌اصغر پورعزت؛ سید جمال‌الدین حسینی