دوره و شماره: دوره 14، شماره 32، دین و فرهنگ و ارتباطات، اسفند 1386، صفحه 1-240