مطالعه‌ای نئوفرمالیستی بر نمایش لحظۀ معجزه در سینما از دیدگاه مسیحیت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30497/rc.2022.76186

چکیده

توانایی سینما در به‌تصویر‌کشیدن تصاویر ماورایی و متافیزیکی سبب شده است سینما و دین از ابتدای تاریخ سینما رابطۀ نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. معجزه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ادیان آسمانی در اثبات گفتار پیامبران و نیز راهی برای ایمان به خدا، از طریق این قابلیت سینما به نمایش درآمده است. این پژوهش با تعریف معجزه از دیدگاه مسیحیت و نیز یافتن سه عامل مشترک برای شناخت لحظۀ معجزه یعنی چیستی قانون طبیعت، چیستی نقض قانون طبیعت و عامل معجزه، در تلاش بوده است تا چگونگی نمایش این مفاهیم را در سینما مشخص کند. در این راستا با انجام تحلیلی نئوفرمالیستی در فیلم‌های «اردت» و «مسیر سبز» برای نمونه پژوهش، نمایش لحظۀ معجزه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد عواملی که شناخت لحظۀ معجزه را ممکن می‌کنند، در المانهای سبکی و فرمی سینما نیز قابل تشخیص هستند و این المان‌ها به هنگام وقوع معجزه دچار دگرگونی در ساختار خود میشوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A neoformalism study on “the moment of miracle” show based on Christianity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Goharbakhsh 1
  • Babak Saadollahi 1
  • Farnaz Ghareh daghi 2
  • Pedram Rostami 1
1 MA student of Cinema, Tehran University of Arts. Tehran. Iran
2 M.Sc. Student of Dramatic Literature, Faculty of Performing Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

There is a close connection between cinema and religion for the capability of cinema to picture the metaphysic and extraordinary images since the beginning of cinema. The miracle has been pictured as a main element of heaven religions to prove prophets’ sermons and a way to have faith in God through the capability of cinema. The current study tries to clarify how these contents are pictured in cinema via defining miracle due to Christianity view and finding three common elements for recognizing the moment of miracle, that is the essence for law of nature, the essence for violating law of nature and element of miracle. Accordingly, the moment of miracle show has been surveyed via neoformalism analysis of ‘Ordet’ and ‘Green path’ movies as a sample of study. It is finally concluded that the elements which make it possible to recognize the moment of miracle are formic and method-oriented elements in way that at the moment of miracle, it would be altered in its structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the moment of miracle
  • Cinema
  • neoformalism
  • Christianity