ارزیابی طرح تربیتی حلقه‌های صالحین؛ مورد مطالعه شهرستان دزفول

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران .

2 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌ا‌لسلام، تهران، ایران .

10.30497/rc.2022.76185

چکیده

پژوهش حاضر در پارادایم کیفی و با استفاده از روش‌های مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساخت‌یافته و تحلیل مضمون، به ارزیابی حلقه‌های صالحین شهرستان دزفول پرداخته است. پژوهش در سه محور کلی کودکان، نوجوانان و جوانان در دو زیرمحورِ برنامه‌های اجراشده و موانع اجرای برنامه‌ها انجام‌ گرفته است. نمونه‌ای از این برنامه‌ها و موانع در محور کودکان عبارتند از: برنامه‌ها: داستان‌گویی متناسب با سن کودک، اخلاق نظری تشکیلاتی، جهت‌دهی به استعدادها؛ موانع: تأثیر منفی فضاهای بیرون از حلقه، وجود الگوهای نامناسب، کمبود نیروی انسانی سرگروه. همچنین نمونه‌ای از برنامه‌ها و موانع محور نوجوانان عبارتند از: برنامه‌ها: کتاب‌خوانی، ترسیم جبهه حق و باطل، تشکیلات درون‌حلقه‌ای. موانع: تأثیر مخرب مدارس، نبود سازوکاری مطلوب برای جذب و تثبیت، دعوت‌نکردن افراد متخصص. در نهایت نمونه‌ای از برنامه‌ها و موانع محور جوانان عبارتند از: برنامه‌ها: خودآگاهی‌بخشی به متربیان در مسیر رشد، برنامه‌های تشکیلاتی درون مساجد، دعوت اساتید به حلقه‌ها. موانع: کمبود نیروی انسانی سرگروه، بی‌توجهی نهادینه‌شده به تربیت تشکیلاتی، مشکلات شغلی‌ـ معیشتی سرگروه‌های حلقه‌های جوانان؛ در نهایت می‌توان به این نتیجه دست یافت که به‌رغم اجرای بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های مذکور در اسناد بالادستی، حلقه‌های صالحین شهرستان دزفول با مشکلات متعددی در این مسیر روبه‌رو هستند که برای ادامۀ حرکت در مسیر سیاست‌گذاری این طرح، لازم است به رفع آن‌ها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Training Plan of Salehin Circles, Case Study in Dezful City

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Ghane 1
  • Meysam Farokhi 2
  • Sina Assareh Nejad Dezfuli 3
1 Associate Professor and Member of the Faculty of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Faculty of Theology, Islamic Studies and Guidance, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Member of the Faculty of Communication and Cultural Studies, Faculty of Welfare, Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Student in Cultural Policy, Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This Study has been done in Qualitative paradigm via deep, semi-structured interview and analyzing content method to evaluate Salehin Circles in Dezful city. The main Question of this survey is how to evaluate Salehin Plan in this city. therefore, this study has been implemented in 3 general orientations for Kids, teenagers and youth, in 2 sub-orientations and alongside obstacles of doing that. Some of these plans and obstacles in kids' orientation include: plans; story narrating due to Kids' age, theoretical Ethics of Organization, directing talents. Obstacles:  negative effect of outward circle, inappropriate pattern, insufficient head human resources. Some of plans and obstacles for teenagers are; plans: book reading, imaging the front of truth and falsehood and inward circle organization. Obstacles: destructive effect of Schools, absence of appropriate mechanism for absorbing and stabilizing, ignoring educated people. Finally, some samples of plans and obstacles for youth are: plans: self-informing to trainers on way of growth, organizational plans in the mosques, inviting masters to circles. Obstacles: insufficient head human resources, intuitionalized ignoring to organizational training, job and economic problems of youth's heads in circles, Therefore, it is ultimately concluded that Salehin Circles in Dezful city despite of implementing mentioned plan on upstream documents, has faced variant problems that it is necessary to remove those to pave the way of policy-making in this plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Salehin Circles
  • cultural policy-making
  • Dezful City
  • Kids
  • Teenagers and Youth