نگرش دانشجویان درباره اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه رازی درباره اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه رازی (11268 نفر) در سال تحصیلی 99-98 است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 372 نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی تعیین شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای اهمیت عوامل سیاسی (823/0)، عوامل اجتماعی (797/0)، عوامل فرهنگی (833/0) و عوامل اقتصادی (883/0) به دست آمد. یافته‎ها نشان‎دهنده وجود اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط است. بیشترین اهمیت مربوط به عوامل اقتصادی (25/14 از مقدار متوسط 12) و کمترین اهمیت مربوط به عوامل سیاسی (9/11 از مقدار متوسط 12) است. همچنین جنسیت و مقطع تحصیلی با میزان اهمیت این عوامل ارتباط معناداری دارند و زنان و افراد با تحصیلات بالاتر، اهمیت بیشتری را برای عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط قائل هستند. بنابراین، دانشجویان باید باتوجه‌به اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به افزایش سواد حریم خصوصی برخط ازطریق کسب آگاهی و مهارت‌های لازم اقدام نمایند و آگاهی مسئولان از اهمیت عوامل مؤثر بر افزایش سواد حریم خصوصی برخط، می‌تواند منجر به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهبود سیاست‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Students' attitudes about the importance of political, social, cultural and economic factors in increasing online privacy literacy

نویسندگان [English]

  • Zohre Azizi 1
  • salh rahimi 2
  • vakil Ahmadi 3
1 Master of Information Science and Knowledge, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the attitude of Razi University students about the importance of political, social, cultural and economic factors in increasing online privacy literacy. The present research has been applied and surveyed. The statistical population of this study includes all students of Razi University (11268 people) in the academic year of 99-98. The sample size was 372 people using Morgan table and relative stratified random sampling method was determined. A researcher-made questionnaire on the importance of political, social, cultural and economic factors in increasing online privacy literacy was used to collect research data. Cronbach’s alpha coefficient was obtained for the importance of political factors (0.823), social factors (0.797), cultural factors (0.833) and economic factors (0.883).Findings indicate the importance of political, social, cultural and economic factors in increasing online privacy literacy. The most importance is related to economic factors (14.25 out of the average value of 12) and the least importance is related to political factors (11.9 out of the average value of 12). Also, gender and educational level have a significant relationship with the importance of these factors And women and people with higher education pay more attention to political, social, cultural and economic factors in increasing online privacy literacy. Therefore, given the importance of political, social, cultural and economic factors, students should increase online privacy literacy by acquiring the necessary knowledge and skills. And the awareness of officials about the importance of factors affecting the increase of online privacy literacy, can lead to more accurate planning and improvement of educational and research policies for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • privacy risks
  • privacy concerns
  • cyberspace
  • personal information protection