تولید ‌محتوا و سواد‌رسانه‌ای یاریگران حکمرانی نوین و تاب‌آوری سایبری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار گروه علوم علم داده پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته

3 دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت رسانه، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

حکمرانی دربردارنده نهادها، فرایندها و قواعدی است که برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، اجرای تصمیمات و کنترل نتایج یا به عبارتی مدیریت جامعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. مفهومی که با گسترش وب‌جهان‌گستر و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دچار تغییرات اساسی شده و تحت تأثیر فضایی به نام سایبر است که به دلیل بی‌مکانی و بی‌زمانی، جهانیان را در برگرفته و با ارمغان‌هایی نظیر جامعه شبکه‌ای مؤلفه‌های حکمرانی یعنی اقتدار، انحصار و قلمرو قدرت را به چالش کشیده است. آنچه در این شرایط، ضامن بقا و تاب‌آوری دولت‌هاست؛ نخست درک حکمرانی نوین و تلاش برای تاب‌آوری‌ سایبری است؛ زیرا در این فضا حکمرانی سنتی معنایی ندارد و تاب‌آوری‌ سایبری به معنای راهبرد مقاومت، انعطاف‌پذیری، واکنش سریع و برگشت به حالت اولیه با کمترین خسارت، حیاتی است. دوم آنکه این تاب‌آوری منوط به تولید محتوای متناسب و ایجاد قدرت درک، تحلیل و کشف معانی نهفته در پیام‌های دیگران و جایگذاری صحیح پیام‌های خود در محیط سایبری و به‌عبارت‌دیگر سواد رسانه‌ای است. در این مقاله، محقق سعی نموده تا نقش یاریگری تولید محتوا و سواد رسانه‌ای در حکمرانی ‌نوین و تاب‌آوری سایبری را توصیف و ضمن تبیین، با نگاه جهانی راهکارهایی بومی ارائه نماید. در این تحقیق ضمن مطالعات کتابخانه‌ای با شیوه گرانددتئوری و پرسش از صاحب‌نظران و فعالان رسانه و سایبر، مدل مفهومی تعامل چهار عنصر تولید محتوا، سواد رسانه‌ای، حکمرانی ‌نوین و تاب‌آوری‌ سایبری ترسیم شده است. توفیق در تولید محتوای اثربخش و کارا و مدیریت سواد رسانه‌ای مخاطبین، ضامن مشروعیت و مقبولیت در حکمرانی ‌نوین و تاب‌آوری‌ سایبری حاکمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production Content and Literacy Supports of Governance New and Cyber Resilience

نویسندگان [English]

  • Leila Torabzadeh 1
  • Javid Imani 2
  • Hosein Eslami 3
  • Shadi Zabet 3
1 PhD student in Media Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran
2 Associate Professor, Department of Data Science, Institute for the Development of Advanced Technologies
3 Associate Professor and Member of the Faculty of Media Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd , Iran
چکیده [English]

Background: Governance includes institutions, processes and rules that are responsible for planning, organizing, mobilizing resources and facilities, guiding, implementing decisions and controlling the results, or in other words, managing society in the political, economic, social and cultural fields. A concept that has undergone fundamental changes with the spread of the World Wide Web and new information and communication technologies and is influenced by a space called cyber. Which, because of its impossibility and timelessness, encompasses the world and brings gifts such as a networked society; It has challenged the components of governance, namely authority, monopoly and the realm of power. What guarantees the survival and resilience of governments in these circumstances; the first is to understand modern governance and strive for cyberbullying. Because in this space, traditional governance no longer makes sense, and cyberbullying means a strategy of resistance, flexibility, quick response, and a return to normal with minimal damage. Second, this adaptation depends on the production of relevant content and the creation of the power to understand, analyze and discover the meanings hidden in the messages of others and the correct placement of their messages in the cyber environment, in other words, media literacy. Objective: In this article, the researcher has tried to describe the role of content production and media literacy in modern governance and cyber resilience, while explaining and providing local solutions with a global perspective. Method: In this research, while studying the library with grand theory method and asking experts and media and cyber activists, a conceptual model of the interaction of four elements of content production, media literacy, governance, innovation and cyber-processing has been drawn. Research Findings: Success in producing effective and efficient content and managing the media literacy of the audience will guarantee legitimacy and acceptance in modern governance and cyber-governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Production
  • Media Literacy
  • New Governance
  • Cyber Resilience