وضعیت‌سنجی روابط میان‌فردی مدیران ناجا با نگاهی به سیرة پیامبر اعظم(ص) (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات، گروه علوم اجتماعی دانشگاه انتظامی امین

2 استادیارالهیات اسلامی،گروه اخلاق اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استادیار سیاسی‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: اصلاح و تقویت ارتباطات میان‌فردی یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است. هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت موجود تعاملات میان‌فردی کارکنان پلیس و ارائة راهکارهایی برای پوشش دادن ضعف‌های احتمالی و بهبود و تقویت نقاط قوت تعاملات میان‌فردی افراد پلیس با نگاهی به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. روش: روش تحقیق توصیفی-کاربردی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری آن کلیة افراد پلیس‌ با درجة ستوان‌یکم تا درجة سرهنگی است که در رسته‌های مختلف ناجا خدمت می‌کنند و به‌عنوان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم انتظامی امین مشغول به تحصیل هستند. تعداد کل این دانشجویان به‌عنوان جامعة آماری 210 نفر است. که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و با استفاده از جدول مورگان به تعداد 136 نفر انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسشنامة محقق‌ساخته بوده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان داد که برای مدیران ناجا، از میان پنج ویژگی اساسی ارتباطات میان‌فردی، بُعد گشودگی از همة ابعاد مهم‌تر بوده و بُعد مثبت‌گرایی از همة ابعاد کم‌اهمیت‌تر بوده است. اولویت‌بندی ارتباط میان‌فردی با استفاده از ضریب فریدمن نشان داد که «تساوی» در رتبة اول، همدلی در رتبة دوم، گشودگی و حمایتگری و مثبت‌گرایی به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا ششم قرار دارند. بر اساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌های پنجگانة مطرح‌شده در مدل «دویتو» و «گیب» در سیرة پیامبر اعظم(ص) وجود دارد و آموزش این مؤلفه‌ها می‌تواند در بهبود مهارت‌های برقراری ارتباط میان‌فردی پلیس مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the status of interpersonal relationships between NAJA managers by looking at the biography of the Holy Prophet (PBUH) (Case study: Graduate students of Amin University of Law Enforcement Sciences)

نویسندگان [English]

 • reza abdolrahmani 1
 • Mohammad Abdolrahimi 2
 • reza poorali 3
 • Mohammad reza Rafei dolat abadi 4
1 Associate Professor of Communication Sciences, Department of Social Sciences, Amin University police
2 Assistant Professor of Islamic Theology, Department of Islamic Ethics, Amin University of police
3 Master of Human Resources Management, Amin University of police
4 Assistant Professor of Public Policy, Department of Political Science, Amin University of police
چکیده [English]

Background and Aim: Improving and strengthening interpersonal relationships is one of the necessities of social life. The main purpose of this article is to examine the current state of interpersonal interactions of police officers and provide solutions to cover possible weaknesses and improve and strengthen the strengths of interpersonal interactions of police officers with a look at the life of the Holy Prophet. Method: The research method is descriptive-applied research. The statistical population is all police officers, from the rank of first lieutenant to colonel they serve in various NAJA disciplines and study as undergraduate and graduate students at Amin University of Law Enforcement Sciences. The total number of these students as a statistical population is 210 people.136 people were selected by proportional stratified sampling method using Morgan table. Data collection, field and its tool was a researcher-made questionnaire. Findings and Conclusion: The research findings showed that for NAJA managers, among the five basic characteristics of interpersonal communication, the dimension of openness was the most important of all dimensions and the dimension of positivity was the least important of all dimensions. Showed prioritization of interpersonal communication using Friedman coefficient “Equality" in the first place, empathy in the second place, openness and supportiveness and positivism are in the third to sixth ranks, respectively. Based on these findings, it can be concluded that there are five components proposed in the model of "Ditto" and "Gibb" in the biography of the Holy Prophet (PBUH). And training in these components can be helpful in improving police interpersonal communication skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Police Interpersonal Communication
 • Prophet of Islam (PBUH)
 • Openness
 • Empathy
 • Support
 • Positiveness
 • Equality