بررسی جایگاه رسانه‌های جدید در سیاست‌های اعلامی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه فضای مجازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار و عضو هیئت‌ علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

رشد و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و تأثیراتشان در قالب رسانه‌های جدید بر فرآیند تربیتی دانش آموزان به دغدغه­ای مهم برای خانواده­ها و سیاست‌گذاران فرهنگی - تربیتی کشور تبدیل‌شده است و ضرورت توجه به این مسئله را در سیاست‌های رسمی به‌ویژه سیاست‌های حوزه آموزش‌وپرورش آشکار می‌سازد.  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی (سند پژوهی و مصاحبه عمیق با مدیران آموزش‌وپرورش) باهدف احصاء سیاست‌های اعلامی و اجرایی آموزش‌وپرورش و همچنین مقایسه میان آن­ها در مواجهه با فضای مجازی به بررسی و توصیف وضعیت فعلی تعامل نهاد تعلیم و تربیت رسمی کشور با این رسانه­ پرداخته است.  از جمع‌بندی و گزینش اسناد مصوب و مرتبط سیاست‌های اعلامی، محورهای اصلی شامل: تجهیز سخت‌افزاری، تولید نرم‌افزاری و تولید دانش، آموزش فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی درزمینه ی رسانه‌های جدید، پژوهش و مطالعات درزمینه‌ی فناوری اطلاعات، همکاری آموزش‌وپرورش با سایر نهادها و رویکرد سیاست‌گذارانه به رسانه‌های جدید استخراج شد. سیاست­های اجرایی نیز در سه محور کلی سیاستی، رویکردی- نگرشی، عملیاتی - اجرایی از مصاحبه عمیق با مدیران آموزش‌وپرورش استخراج شدند. درنهایت سیاست­های اعلامی و اجرایی، به‌منظور استخراج عمق تفاوت آنچه در اسناد مکتوب به تصویب می‌رسد و آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده است، بر اساس محورهای اصلی سیاستی، محورهای کارکردی، اصول هنجاری مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت، شکاف‌های نگرشی و مفهومی عمیقی میان سیاست­های اعلامی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور و سیاست­های اجرایی آن در مواجهه با رسانه‌های جدید وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of new media in the announced and executive policies of the Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran: A study of cyberspace

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad ali shakib 1
  • Naser Bahonar 2
  • sesyed mohsen banihasemi 3
  • bahram alishiri 4
1 phd student in media management tehran azad university south branch
2 Associate professor of Culture and Communication of Imam Sadeq University
3 Assistant Professor of Media Management, School of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
4 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The growth and development of new communication technologies and their effects in the form of new media on the educational process of students has become an important concern for families and cultural-educational policy makers in the country. And highlights the need to address this issue in formal policies, especially in the field of education. The present study uses a qualitative research method (document research and in-depth interviews with directors of education) in order to enumerate the announced and executive policies of education and also compare them in the face of cyberspace to examine and describe the current state of interaction of the formal education institution with this The media has paid. From the collection and selection of approved and related documents of announced policies, the main axes include: hardware equipment, software production and knowledge production, information technology education, culture in the field of new media, research and studies in the field of information technology, education cooperation with other institutions and policy approach to New media was extracted. Executive policies in three general areas of policy, approach-attitude, operational-executive were extracted from in-depth interviews with directors of education.Finally, declarative and executive policies, in order to extract the depth of the difference between what is approved in the written documents, And what has been done on the ground, Based on the main policy axes, functional axes, normative principles were compared and analyzed. Based on this comparison, it can be concluded that there are deep attitudinal and conceptual gaps between the policies announced by the country's formal education system and its executive policies in the face of new media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Culture and Communication
  • Declaration Policy
  • Executive Policy
  • Cyberspace