تحلیل رویکرد ارتباطات امام باقر (علیه السلام ) با فرقه زیدیه ( با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان گروه علوم قرآن وحدیث

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، گرایش تفسیر دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار علوم قرآنی و حدیث ، دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در دوران پرفرازونشیب امام باقر (ع) جریان‌ها و فرقه‌های مختلفی در میان شیعه و اهل سنت شکل گرفت. تلاش این فرقه‌ها، اثبات حقانیت خود و تضعیف جایگاه طرف مقابل است؛ ازاین‌رو، رویارویی فرقه‌های شیعه با امامان معصوم (ع) از جایگاه مهمی برخورد است. رویکرد امام باقر (ع) با فِرق انحرافی یکی از ضروریات مهم تاریخی است که به‌شدت با مسئله امامت، حاکمیت و حکومت اسلامی مرتبط بوده، قابل تعمیم در برخورد با جریان‌های نوظهر معاصر بوده و نیازمند تحلیل گفتمان است، یکی از مهم‌ترین فرقه‌ها شیعه زیدیه است. در مقاله پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از روش تحلیل گفتمان پدام _ با بهره‌گیری از توانایی‌های این گفتمان در قالب متغیرها و مقوله‌های عملیاتی_ نحوه برخورد امام (ع) با زیدیه، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است و همچنین با توجه به شیوه برخورد امام (ع) با سران و پیروان زیدیه این نتیجه به دست آمد که بیشترین درصد رویکرد رفتاری امام، رویکرد دفعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Imam Baqir (PBUH) and Zeydieh's Sect (Using PDAM Analysis Method)

نویسندگان [English]

  • Hossain khakpour 1
  • atefeh khani 2
  • HADEE ZEINI 3
1 Associate Professor at University of Sistan and Baluchestan, Department of Quran and Hadith Sciences
2 Master student of Hadith sciences, majoring in work interpretation at Sistan and Baluchestan University
3 Assistant Professor of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

During the ups and downs of Imam Baqir (AS), various currents and sects were formed between Shiites and Sunnis. The effort of these sects is to prove their legitimacy and weaken the position of the other side; Therefore, the confrontation of Shiite sects with the infallible Imams (as) is an important position. Imam Baqir (AS) 's approach to deviant sects is one of the important historical necessities, which is strongly related to the issue of Imamate, rule and Islamic government, can be generalized in dealing with contemporary currents and requires discourse analysis. One of the most important sects is the Zaydi Shiites. In the present article, by descriptive-analytical method, using the method of Padam discourse analysis - by using the capabilities of this discourse in the form of variables and operational categories - the manner of Imam (AS) dealing with Zaydia, has been analyzed and studied. Also, according to the way the Imam (AS) dealt with the leaders and followers of Zaydiyya, this result was obtained, the highest percentage of Imam's behavioral approach is repulsive approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Baqir (AS)
  • communications
  • Zaydi
  • PDAM