تحلیل پدیدارشناسی تبلیغ اسلام در آمریکای لاتین با رویکرد ارتباطات میان‌فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام

3 دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن

چکیده

تبلیغ اسلام در هر منطقه‌ای باید بر اساس فرآیند فرهنگی و بر محور ارتباطات مؤثر در نظر گرفته شود، منطقه آمریکای لاتین از مناطق مستعد در پذیرش و تبلیغ اسلام است، باتوجه‌به تفاوتهایی که در زبان ، دین و فرهنگ‌ و آداب‌ورسوم بومیان منطقه با مبلغان دینی وجود دارد  اهمیت تبلیغ براساس ارتباطات میان فرهنگی مطرح است. این پژوهش در صدد کشف موارد مؤثر از نوع ارتباطات میان‌فرهنگی بر محور الگوی قرآنی تعارف (هم شناسی فرهنگی) برای رسیدن به معنای مشترک از اسلام و مسلمانان در نگاه بومیان است تا زمینه تبلیغی مناسب و موثر بر محور توحید و فطرت انسانی فراهم آید. به منظور غنای محتوا و شناخت کافی از منطقه، بخشهایی را به بررسی تاریخ حضور مسلمانان و چگونگی نفوذ و گسترش ادیان بزرگ در منطقه  ، بویژه ارائه گزارشی از تجربه زیستی مبلغین مسیحی بعنوان دین پذیرفته شده که با بهره‌بردن از شیوه تبلیغی موثر براساس ارتباطات میان‌فرهنگی توانستند در طول 500 سال مسیحیت را در تمام آمریکای لاتین گسترش بدهند؛ پرداخته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسانه براساس تجربه زیستی و مصاحبه های عمیق نگارنده و همچنین از مشاهدات مشارکتی مبلغین فعال در آمریکای لاتین بعنوان تکنیک کمکی ، جمع آوری شده است که می توان به این نتیجه دست یافت ؛ که از میان موارد ارتباطات میان‌فرهنگی ، سه محور معنویت، استعمارستیزی و نقش خانواده و مادر به‌عنوان موارد مؤثری هستند که موجب نوعی ارتباط همدلانه و مشترک بین بومیان آمریکای لاتین با مبلغان برای تبلیغ اسلام در عصر حاضر می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of the propagation of Islam in Latin America with the approach of intercultural communication

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alviri 1
  • Seyyed mohammadali Ghamami 2
  • Hossein Rezaei Sharif abadi 3
1 Professor and faculty member of the Department of Islamic History and Civilization, Baqir al-Uloom University
2 Assistant Professor, Department of Cultural Studies and Communication, Baqer al-Uloom University
3 PhD student in the field of Islamic culture and civilization
چکیده [English]

The propagation of Islam in any region must be considered on the basis of a cultural process and on the basis of effective communication. The Latin American region is one of the most prone to accepting and propagating Islam. Due to the differences in the language, religion and culture, and customs of the natives of the region with religious missionaries the importance of advertising is based on intercultural communication. This study seeks to discover the effective cases of intercultural communication based on the Quranic model of compliments (cultural homogeneity) to achieve a common meaning of Islam and Muslims in the eyes of the natives to provide a suitable and effective propaganda field on the axis of monotheism and human nature .In order to enrich the content and sufficient knowledge of the region, sections to study the history of the presence of Muslims and how the influence and spread of major religions in the region, especially a report on the biological experience of Christian missionaries accepted as a religion. By using an effective advertising method. Based on intercultural communication, they were able to spread Christianity throughout Latin America over 500 years; it has been reviewed. Research findings using phenomenological methods based on biological experience and in-depth interviews with the author, it is also collected from the participatory observations of missionaries active in Latin America as an auxiliary technique. That this result can be achieved; Among the cases of intercultural communication, the three axes of spirituality, anti-colonialism and the role of family and mother are as effective cases, that lead to a kind of empathetic and shared relationship between Native Americans and missionaries to propagate Islam in the present age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propaganda of Islam
  • Latin America
  • Indigenous people
  • Quranic pattern of compliments
  • Intercultural Communication