پیامدشناسی فرهنگی اینترنت اشیاء

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

اینترنت اشیاء فناوری‌ای است که قادر به تغییر گسترده فرهنگ جامعه است؛ بنابراین باتوجه‌به ورود این فناوری در کشور و گسترش هرچه بیشتر آن در آینده نزدیک به سبب مزایای فوق‌العاده اقتصادی، لازم است که تأثیرات و پیامدهای فرهنگی آن شناسایی شوند. در این پژوهش از روش مصاحبه برای گردآوری داده‌ها و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. از طریق مصاحبه با خبرگان، «الگوی تأثیرات فرهنگی سازنده (مثبت) اینترنت اشیاء» و «الگوی تأثیرات فرهنگی مخرب (منفی) اینترنت اشیاء» حاصل شده است. مطابق با این دو الگو، تأثیرات انبوه فرهنگی اینترنت اشیاء در حوزه‌های کلی «باورها، ارزش‌ها و مناسک دینی»، «نظام‌های باور و ارزش‌های فرهنگی»، «نظام‌های کردار و سبک‌های رفتاری»، «بیان‌های شفاهی»، «بیان‌های رفتاری»، «ارتباطات انسانی»، «نهاد خانواده»، «میراث و تنوع فرهنگی، هنر و رسانه»، «ساختارها و صورت‌های سازمانی اجتماعی»، «نظام آموزش»، «ساختارهای تصمیم‌گیری»، «ساختار و صورت‌های سازمان سیاسی و حکمرانی»، «نظام‌های بهره‌برداری از منابع» و «نظام‌های دانش، خرد، مهارت‌ها و ظرفیت‌های بومی» قرار گرفته و این حوزه‌ها را تغییر می‌دهد[1].
 [1]. مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشجو علی زرودی با عنوان «پیوست فرهنگی اینترنت اشیاء در جمهوری اسلامی ایران».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing Cultural Consequences of the Internet of Things

نویسندگان [English]

  • Ali Zaroodi 1
  • Mohammad Sadeq Nasrollahi 2
1 PhD student in Culture and Communication, Imam Sadegh University
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Education, Culture and Communication, Imam Sadegh University
چکیده [English]

The “Internet of Things” is a technology that can widely transform the culture of society, so its being imported to the country and its further expansion in the near future because of bringing extraordinary economic benefits necessitates the identification of its cultural outcome and impacts.  This research has benefited from interview to collect data and thematic analysis method .Through interviews with the experts, a "pattern of the positive (constructive) cultural impacts of the IoT" and a "pattern of the negative (destructive) cultural impacts of the IoT" have been obtained. According to these two patterns, the massive cultural impacts of the IoT are in these domains: “religious beliefs, values and rites”, “systems of cultural beliefs and values”, “systems of conduct and behavioral styles”, “oral expressions”, “behavioral expressions”, “human communication”, “family institution”, “cultural heritage and cultural diversity, art and media”, “social organizational forms and structures ”, “education system”, “decision-making structures”, “structure and forms of political organization and governance”, “resource utilization systems”, and “systems of knowledge, wisdom, native skills and capacities”. The IoT is changing these domain.
 


کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber space
  • Internet
  • Internet of Things
  • IoT
  • Cultural Outcome and Impacts
اسماعیلی، محسن؛ نصراللهی، محمدصادق (1395)، «پالایش فضای مجازی؛ حکم و مسائل آن از دیدگاه فقهی»، دین و ارتباطات، شماره 49، صص 53 – 80.
امامی، سید مجید (1396): «مبانی مفهومی پیامدپژوهی»، پیوست فرهنگی: از مفهوم تا روش، سید مجید امامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، صص 71- 85.
باقرپور، امید (1396)، «درآمدی بر اخلاق اینترنت اشیاء»، پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی.
پورصالحی، مینو؛ مظفر، حسین؛ حاجیانی، ابراهیم؛ رضایی، عبدالعلی (1391)، «بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی (بر اساس مقایسه میان نظر نخبگان و مدیران ارشد اجرایی کشور)»، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی. سال اول، شماره سوم، صص 121 – 143.
زاهد زاهدانی، حسین (1396): «پیشینه و ادبیات نظری و تجربی در حوزه مطالعات جامعه‌شناسی کاربردی»، پیوست فرهنگی: از مفهوم تا روش، سید مجید امامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، صص 23 – 31.
زرودی، علی؛ نصراللهی، محمدصادق (1397): «مبانی و اصول رسانه‌های اجتماعی مطلوب از منظر قرآن کریم»، چکیده مقالات اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری، تهران: دانشگاه باقرالعلوم، شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه صنعتی شریف.
سپنجی، امیر عبدالرضا (1391)، سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فراصنعتی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
شکرخواه، یونس (1390)، واژه‌نامه ارتباطات، تهران: سروش.
عاملی، سعید رضا (1384)، «دوفضایی شدن شهر»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 2، صص 117-134.
عاملی، سعیدرضا (1392)، روش‌های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عاملی، سعیدرضا؛ حاجی‌جعفری، مجتبی (1391)، «رویکرد دوفضایی به آسیب‌های مجازی و دین: نگرش‌ها و تجربه‌ها»، دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول (پیاپی 41)، صص 95-127.
فاضلی، محمد (1396): «ملاحظات نظری پیوست؛ فرهنگی یا اجتماعی؟»، پیوست فرهنگی: از مفهوم تا روش، سید مجید امامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. صص 225 – 265.
فلیک، اووه (1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
کریبر، گلن؛ مارتین، رویستون (1390)، فرهنگ‌های دیجیتال؛ درک رسانه‌های جدید، تهران: نشر ساقی.
لیندلف، تامس؛ تیلور، برایان (1388)، روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: همشهری.
محسنیان راد، مهدی (1395)، در حسرت فهم درست، روایت 42 سال پژوهش ارتباطی در ایران، تهران: سیمای شرق.
مختاریان پور، مجید (1393)، «عوامل تسهیل‌کننده اجرای موفق سیاست‌های فرهنگی کشور مبتنی بر تجربیات برنامه‌های توسعه اول تا چهارم»، راهبرد فرهنگ، شماره 27، صص 33-62.
نصراللهی، محمدصادق (1394)، «الگوی سیاست‌های فرهنگی - ارتباطی حاکم بر تنظیم مقررات شیوه پالایش فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
ویمر، راجر دی.؛ دومینیک، جوزف آر. (1389)، تحقیق در رسانه‌های جمعی، تهران: سروش.
یوسفی، خدیجه؛ حق‌شناس، مریم (1395)، «همگرایی فضای مجازی و دنیای واقعی با فناوری اینترنت اشیا»، مدیریت رسانه، شماره 26، صص 35 - 54.
AIOTI (2015), Internet of things applications, https://aioti.eu/wp-content/uploads/2017/03/AIOTIWG01Report2015-Applications.pdf .
Atzori, L., A. Iera, and G. Morabito (2010), “The Internet of things: A survey”, Computer Networks 54: 2787-2805.
Danesi, Marcel (2009), Dictionary of media and communications, New York: M.E. Sharpe.
Hassan, Qusay F.; Khan, Atta ur Rehman & Madani, Sajjad A. (2018), Internet of things: Challenges, Advances, and Applications, Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press.
Heath, Steve (2003), Embedded Systems Design, Oxford: Newnes.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (2015), Towards a definition of the Internet of things (IoT), https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf .
McDonald, Daniel G.  (2008): “Internet”, The international encyclopedia of communication, Donsbach, Wolfgang, Oxford: Blackwell. 2429-2432.
Rouse, Margaret (2014), “unique identifier (UID)”, techtarget, IOT agenda, Retrieved 2018, March 13 from https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/unique-identifier-UID
Rouse, Margaret (2015), “Definition Internet of Everything (IoE)”, techtarget, IOT agenda, Retrieved 2018, March 13 from http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Everything-IoE
Rouse, Margaret (2016), “embedded system”, techtarget, IOT agenda, Retrieved 2018, March 13 from https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/embedded-system
http://ietf.org/topics/iot/ (آخرین مشاهده: 01/05/1397)
خبرگزاری صداوسیما (27 اردیبهشت 1397)، تصویب سه طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بازیابی شده در 11 شهریور 1397 از
 http://www.iribnews.ir/fa/news/2130833/
خبرگزاری صداوسیما (28 خرداد 1397)، بهره‌برداری از سه طرح فناوری در دانشگاه بوعلی همدان، بازیابی شده در 11 شهریور 1397 از
 http://www.iribnews.ir/fa/news/2155993/
خبرگزاری صداوسیما (15 شهریور 1397)، نخستین همایش بین‌المللی مدیریت دانش مشتری، بازیابی شده در 16 شهریور 1397 از
 http://www.iribnews.ir/fa/news/2221547/
ویکی‌پدیا، کارگروه مهندسی اینترنت، بازیابی شده در 1 مرداد 1397 از https://fa.wikipedia.org/wiki/