ارتباط انسان با خدا از منظر زاویه طلایی 111 درجه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار گروه علوم پایه- دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مرکز پژوهش‌های قرآن و علوم طبیعی دانشگاه

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلانی و سطح 4 حوزه، گروه معارف اسلامی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار ریاضی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم دامی وشیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

این مقاله اشاره به یک راه انفسی برای شناخت خداوند دارد. نسبت طلایی  به‌عنوان مهر تأییدی است که خداوند بر موجودات این جهان زده است. مهر زرّینی که می­تواند ذهن کنجکاو شخص را به­خود جلب ­کند. در اینجا می­خواهیم اثر جدید دیگری از این مهر زرّین را در چهره­ی انسان آشکار و آن را با زاویه­ی طلایی کره­ زمین ربط داده و به نتیجه­ای دست یابیم که هدف خداوند متعال از خلقت انسان است. موقعیت کعبه روی کره­ زمین، در ارتباط با زاویه­ طلایی  درجه است که  است. اگر چنین ارتباطی در انسان وجود داشته باشد، مفهوم آن چیست؟ در این مقاله به روش تحلیلی و با رویکرد ریاضی زاویه­ی طلایی بر کره­ی چشم انسان و عنبیه­ درون آن ترسیم می­شود. به کمک نجوم و دو شاخص مهم، یکی محور چرخش زمین  و دیگری مدار گردش زمین، نشان داده می­شود که کره­ی زمین و کره­ی چشم انسان با هم ارتباط معنایی دارند. که یک مدل ریاضی و فیزیکی در خصوص سجده بر خداوند و مناجات با او را ارائه می­دهد. یکی از اسماء خداوند «علی اعلی» است. این اسم مقدس بر صورت انسان با یک انطباق هنری جالب و دقیق، ارتباط معناداری با کعبه و پرستش خداوند دارد. بنابراین هر شخص با دید هنری و الهی به این دو موضوع یعنی زاویه طلایی و نقش «علی اعلی» در چهره خود، می­تواند مفهوم خلقت خود و لزوم پرستش خالق خود را در ذهن تداعی کند و سیمای پرستش خدا را مشتاقانه با نگاهی دیگر بنگرد.‌   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

God-Human Relationship According to the 111 Degree Golden Angle

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khaleghi Moghadam 1
  • sayed ali Hashemi 2
  • Yasser Khalili 3
1 Assistant professor of Department of Basic Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran. Quran Research Center and Natural Sciences-Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Assistant professor of Department of Ialamic thoughts, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant professor of Department of Basic Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

This article refers to an introversive way of understanding God. The Golden Ratio (φ 1.618) is an affirmation mark of Allah on His creatures in the world, the golden stamp that catches the mind of any curious person. Here we want to unveil another new effect of this seal on human face and associate it with this golden ratio and try to understand God's purpose of creating humans. The position of Ka'aba (the Holy Sanctuary in Mecca) on earth is based on the golden angle that is π/φ 111 degree which equals (π 3.14). If there is such a connection in humans, what is the meaning of it? In this paper, by using an analytical method and a mathematical approach, the golden angle in the human eye and its iris is depicted. In view of the visual art, it is shown that the Earth and the two Globes of the eye coincide with the Earth's axis and the Earth's orbit, which presents a mathematical and physical model of prostrating before God and praying to him. One of the Names of God has also an interesting artistic adaptation on human face. Therefore, each person endowed with an artistic and divine vision of these two things - the Golden Angle and the Golden Image of God's Name in his face - can evoke the concept of his creation and the need to worship his Creator in his mind and look at worshipping God in a new perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ka'aba
  • Eye
  • Number Phi
  • Number Pi
-قرآن کریم
-عطاریان، کورش؛ مؤمنی، کورش و مسعودی، زهره (1394)، «بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان»، مطالعاتتطبیقیهنر، 5 (10)، 81-67.
-قلعه­پور اقدم، عباس (1395)، «فی ( ) و پی ( ) و هرم بزرگ مصر، مجله رشد برهان»، (97)26، 14-16.
-کرانی، سمیه؛ ماستری فراهانی، رضا؛ فدایی فتح­آبادی، فاطمه؛ ولایی، ناصر؛ نعلینی، فرهاد؛ فیضی، سپهر و نوروزیان، محسن (1393)، «بررسی حجم و ابعاد کره چشم و عوامل مرتبط با آن با استفاده ازMRI؛ کرمانشاهسال1392»، پژوهشدر پزشکی، 38 (2)، 93-97. 
-مجلسی، محمدتقی (1386)، بحارالانوار، جلد 35، چاپ چهارم، تهران: اسلامیه.
-موسوی موحدی، فائزه (1395)، «چشم­اندازی به عدد طلایی فی ( )»، نشریهنشاءعلم، 7 (1)، 39-59.
 
- Akhtaruzzaman, M. & Shafie, A.A.  (2011), “Geometrical Substantiation of Phi, the Golden Ratio and the Baroque of Nature, Architecture, Design and Engineering” , International Journal of Arts, 1 (1), 1-22.
- Al-Faqih, K.M.S.A. (2017), “Mathematical Phenomenon in the Quran of Earth-Shattering Proportions: A Quranic Theory Based on Gematria Determining Quran Primary Statistics (words, verses, chapters) and Revealing its Fascinating Connection with the Golden Ratio” ,  Journal of Arts & Humanities, 6 (6), 52-73.
- Bailey, D.H. (1988), “The computation of  to 29,360,000 Decimal Digits Using Borweins' Quartically Convergent Algorithm” , Mathematics of Computation, 50 (181),  283-296.
- Bekerman, I.; Gottlieb, P. & Vaiman, M. (2014), “Variations in Eyeball Diameters of the Healthy Adults” , Journal of Ophthalmology, Volume 2014, Article ID 503645, 2014, 5 pages.
- Livio, M. (2008), The golden ratio: The story of phi, the world's most astonishing number, New York: Broadway Books.
- Meisner, G.B. (2018), The Golden Ratio – The Divine Beauty of Mathematics,  New York: Race Point Publishing Group.
- Poonguzhali, N. & Ezhilarasan, M. (2015), “Identification Based on Iris Geometric Features” , Journal of Applied Sciences, 15 (5), 792-799.
- Sherbon, M.A. (2018), “Fine-Structure Constant from Golden Ratio Geometry” , International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, 5(2), 89-100.
- URL 1: http://quranvadadd.blogfa.com/post/115(access date: 2019/ 04/ 18).
- URL 2: https://maps.google.com(access date: 2019/ 04/ 18).
-URL 3: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earth_radius(access date: 2019/ 04/ 18).