موقعیت‌سازهای ملی‌گرایانه ‌‌هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

علی‌رغم این‌که در اسناد بالادستی نظام، ملی‌گرایی در کنار وحدت اسلامی ارج نهاده شده است، لیکن در عمل به دلیل این‌که این مفهوم در لایه‌های بعدی، جاری و ساری نشده، امواج بلاتکلیفی‌ها، سیاست‌گذاران فرهنگی و عمومی را در این حوزه، آگاهانه یا ناآگاهانه رنج می‌دهد.
سیاست‌گذار با هر اتخاذ موضع، یک موقعیت هرمنوتیکی را برای خود ایجاد می‌کند و ادراکِ پسینِ وی تحت تأثیرِ گزینش پیشین است. این‌گونه موقعیت‌ها موقعیت‌سازهای هرمنوتیکی هستند که بعضی از آن کلیدی است و با هر گزینش، سریالی از موقعیتهای هرمنوتیکی در حیطه ملی‌گرایی بوجود خواهد آمد.
در این پژوهش با بهره‌گیری از استراتژی «تحلیل مضمون»، «ISM» و «پارتو»، رویارویی‌ها در حیطه ملی‌گرایی استخراج و طی 11 مرحله موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی مشتمل بر: «میراث فرهنگی یا فرهنگ معاصر» و «جهان‌شمول‌گرایی فرهنگی یا درون‌گرایی فرهنگی» تعیین و تبیین شده است. در خاتمه اصلی‌ترین مسائل هرمنوتیکی در قلمرو ملی‌گرایی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutical Situation Creators in the Domain of Nationalism in the Cultural Policy Making of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Parkan 1
  • Arezoo nikueian 2
1 Ph.D. of Cultural Policy Making of Baqir al-Olum University
2 M.A. of Tabligh and Cultural communication of Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Although nationalism is honored alongside the Islamic unity in the upstream documents of the government, in practice this concept has not been streamed in the next layers and has resulted in uncertainties and , therefore, has harassed cultural and public policy makers in this area, knowingly or unknowingly.
Policymakers create a hermeneutic situation for themselves as a result of every stance they take, and their a posteriori understanding is under the impact of their a priori one. These are hermeneutic situation creators some of which have key roles in giving rise to a chain of hermeneutic situations in the domain of nationalism.
In this research, by using the thematic analysis method, “conflict situations in the domain of nationalism, based on six sources including upstream documentation, statements by Imam Khomeini and Supreme Leader of the Revolution, strategies and policies adopted by governments, comments by the authorities, elite and educators, models and patterns of public and cultural policy, and also 21 dilemmas of the Council of Europe are extracted , and also by using the ISM method the key hermeneutical situation creators are identified and explained. In the end, the most important hermeneutical challenges in the domain of nationalism based on hermeneutical situation creator relationships in the nationalism domain, have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutical Situation Creators
  • Cultural Policy Making
  • Nationalism
اسمیت، فیلیپ ( ۱۳۸۳ ). درآمدی بر نظریه فرهنگی (حسن پویان، مترجم). تهران: دفتر پژوه شهای فرهنگی.
اشتریان، کیومرث ( ۱۳۹۱ ). مقدمه ای بر روش سیاس تگذاری فرهنگی، تهران: جامع هشناسان.
آذر، عادل وکریم بیات ( ۱۳۸۷ ). طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مد لسازی ساختاری
.۱۸-۳ ،( فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، دوره اول، ( ۱ .(ISM) تفسیری
بهادری، افسانه ( ۱۳۷۶ ). درآمدی بر سیاس تگذاری و برنام هریزی فرهنگی، تهران: مرکز پژوهش های بنیادی.
پارسانیا، حمید ( ۱۳۹۵ ). روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، (ویرایش دوم)، قم: نشر کتاب فردا.
پارسونز، واین ( ۱۳۸۵ ). مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاس تها، (جلد اول)، حمیدرضا ملک
محمدی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.
پهلوان، چنگیز ( ۱۳۹۰ ). فرهن گشناسی: گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن، تهران: نشر قطره.
حاجیانی، ابراهیم ( ۱۳۹۱ ). رویکرد ماتریسی در برنام هریزی فرهنگی، در مجموعه مقالات همایش
ماتریس فرهنگی: مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی)، جلد اول، تهران:
.۱۹۸ - انتشارات تیسا، ۱۳۷
خنیفر، حسین و ناهید مسلمی ( ۱۳۹۵ ). اصول و مبانی رو شهای پژوهش کیفی: رویکردی نو و کاربردی،
(چاپ اول)، تهران: انتشارات نگاه دانش.
دانایی فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر ( ۱۳۸۷ ). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت:
رویکردی جامع. تهران: صفار.
ریکور، پل ( ۱۳۹۳ ). درباره ترجمه، (مدیا کاشیگر، مترجم)، تهران: نشر افق.
سرل، جان، آر. ( ۱۳۸۲ ). ذهن، مغز و علم، (امیر دیوانی، مترجم). (چاپ اول)، قم: بوستان کتاب.
موقعیت سازهای ملی گرایانه هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی ج.ا.ا (حسین پرکان) 63
شافریتز، جی. ام و کریستوفر پی. بریک ( ۱۳۹۰ ). سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا،
(حمیدرضا مل کمحمدی، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
. شرف الدین، سیدحسین ( ۱۳۸۸ ). ارتباطات میا نفرهنگ ی، نشریه معرفت، شماره ۱۳۹
شهرام نیا، امیرمسعود ( ۱۳۹۲ ). تعامل و تقابل مل یگرایی و اسلام گرایی در ایران پس از پیروزی انقلاب
.۲۱۷–۱۹۷ ، اسلامی ایرا ن، فصلنامه پژوه شهای راهبردی سیاست ۲، شماره ۵
صالحی امیری، سیدرضا و الهه حیدر یزاده ( ۱۳۸۹ ). ضرورت برنام هریزی فرهنگی در برنام ههای توسعه:
مدیریت و برنام هریزی فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
طبرسا، غلامعلی ( ۱۳۸۲ ). تبیین چال شهای فراروی سیاست گذاری در حوزه فرهنگ. تهران: مجموعه
مقالات همایش سیاس تگذاری و فرهنگ در ایران امروز، مرکز بازشناسی اسلام و ایران: پژوهشگاه
.۱۰۱- فرهنگ، هنر و ارتباطات ، ۸۹
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شی خزاده، محمد ( ۱۳۹۰ ). تحلیل
مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داد ههای کیفی، اندیشه
.۱۹۸- مدیریت راهبردی، شماره ۲ (پیاپی ۱۰ )، پاییز و زمستان ۱۵۱
غلامرضا کاشی، محمدجواد ( ۱۳۸۲ ). سیاست گذاری اقتدارگرایانه و دموکراتیک فرهنگی: طرحی برای
یک الگوی جانشین. مرکز بازشناسی اسلام و ایران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
فروند، ژولین ( ۱۳۶۸ ). جامعه شناسی ماکس وبر، (عبدالحسین نیک گهر، مترجم). تهران: رایزن.
فکوهی، ناصر ( ۱۳۹۴ ). صد و یک پرسش از فرهنگ: کتاب انسان شناخت (اول). تهران: انتشارات تیسا.
فیروزجائیان، علی اصغر؛ مجتبی فیروزجائیان؛ سیدحمید هاشمی پطرودی و فاطمه غلامرضازاده
درمطالعات گردشگری: تحلیلی با (ISM) ۱۳۹۲ ). کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری )
.۱۵۹-۱۲۹ ، رویکرد آسیب شناسانه. مجله برنام هریزی و توسعه گردشگری، دوره دوم، شماره ۶
فیاض، ابراهیم ( ۱۳۸۹ ). تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات، تهران: شرکت چاپ و نشر بی نالملل.
کاوسی، اسماعیل و فرزانه چاوش باشی ( ۱۳۸۹ ). دولت و برنام هریزی فرهنگی، مدیریت و برنام هریزی
فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
کچوئیان، حسین( ۱۳۹۰ ). هویت ما، قم: کتاب فردا.
کرباسیان، مهدی؛ خبوشانی، اعظم؛ جوانمردی، محمد و زنجیرچی، سید محمود ( ۱۳۹۰ ). کاربرد مدل
جهت سطح بندی شاخص های انتخاب تأمی نکنندگان چابک و رتب هبندی تأمی نکنندگان با (ISM)
فازی، مجله علمی- پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، سال دوم، شماره TOPSIS-AHP استفاده از روش
.۱۰۷- دوم، بهار و تابستان ۱۳۵
گوییگان، جیم مک ( ۱۳۸۸ ). بازاندیشی در سیاست فرهنگی، (نعم تالله فاضلی، مترجم). تهران: دانشگاه
امام صادق (ع).
64 ، سال بیست و ششم، شمارة اول (پیاپی 55 )، بهار و تابستان 1398
محسنی، منوچهر ( ۱۳۸۶ ). بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و
ارتباطات.
مولایی، مهدی ( ۱۳۹۷ ). مناسبات اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی ایران، در محمدرضا بهمنی، عیار
.۲۲۳- تمدنی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۷۰
واعظی، احمد ( ۱۳۹۳ ). درآمدی بر هرمنوتیک. (چاپ هفتم)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۳۹۲ ). نظریه تفسیر متن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ) ---------
الوانی، سید مهدی و فتاح شری فزاده ( ۱۳۸۶ ). فرایند خط مش یگذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه
طباطبائی.
هاولت، مایکل، ام پرل رامش و آنتونی پرل ( ۱۳۹۴ ). مطالعه خ طمشی عمومی، (عباس منوریان و ابراهیم
گلشن، مترجم). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

Boyatzis, Richard E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic
Analysis and Code Development. Sage Publications.
Braun, Virginia & Victoria Clarke, (2006). Using thematic analysis in
psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2)., pp. 77-101”.
available online at:
Cochran, Charles L. and Eloise F. Malone. (2005) Public policy: Perspectives
and choices. 3. ed. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
Dye, Thomas R. (2013). Understanding public policy. 14 ed., internat. ed.
Boston, Mass. [u.a.]: Pearson.
Gadamer, Hans-Georg. (2004).Truth and Method (Continuum Impacts). 1st ed.
Continuum.
Grosby, Steven Elliott (2005). Nationalism. A very short introduction / Steven
Grosby. Oxford: Oxford University Press.
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a795127197~f
rm=titlelink.
Kannan, G., Pokharel, Sh. & Sasi Kumar, P. (2009). A hybrid approach using
ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider,
Resources, Conservation and Recycling, 54(1), 28-36.
KEDOURiE, Elie. (1960). Nationalism, London, Hutchinson.
Matarasso, François and Charles Landry. (1999). Balancing act: twenty-one
strategic dilemmasin cultural policy. vols4. Belgium: Council of Europe
Publishing.
Mayers, James and Stephen Bass, eds. (2004). Policy that works for forests and
people: Real prospects for governance and livelihoods. Sterling, VA:
Earthscan.
Medawar, Peter B. (2013). Induction and Intuition in Scientific Thought. Taylor
& Francis.
Palmer, Richard E. (2000). Hermeneutics: Interpretation theory in
Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. [Reprinted 2000].
Northwestern University studies in phenomenology & existential philosophy.
Evanston [Ill.]: Northwestern University Press.
موقعیت سازهای ملی گرایانه هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی ج.ا.ا (حسین پرکان) 65
Shafritz, Jay M. and Christopher P. (2008). Borick. Introducing public policy.
New York [u.a.]: Pearson Longman.
Smith, Anthony D. (1992). National identity. London: Penguin.
Smith, Anthony D. (1998). Nationalism and modernism. A critical survey of recent
theories of nations and nationalism / Anthony D. Smith. London: Routledge.
Warfield, John, N.(1974). «Developing Interconnection Matrices in Structural
Modeling». IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics SMC-4,
no.1, 1974: 81-87. doi:10.1109/TSMC.1974.5408524.