رابطة دینداری و عضویت افراد در شبکه‌های اجتماعی نیکوکاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه جامعه شناسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران: ایران

چکیده

امروزه افراد از طرفی تحت تأثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند و از سوی دیگر در معرض عناصر ساختی دنیای مدرن قرار دارند. بررسی تغییرات ایجادشده در جامعه و تأثیر آن بر دینداری می‌تواند موفقیت‌ها و کاستی برنامه‌های اجراشده در حوزة مسائل دینی را نشان دهد. این پژوهش با هدف برسی رابطة بین دینداری و میزان عضویت افراد در پیوستن به شبکه‌های اجتماعی نیکوکاری انجام شده است. شیوة انجام این تحقیق، پیمایش بوده و جامعة آماری آن تمام افراد هجده سال به بالای ساکن در منطقة 4 شهر تهران را در بر می‌گیرد. این افراد، مطابق شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای یک‌مرحله‌ای و به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. با توجه به گستردگی نظریات مطرح در حوزة جامعه‌شناسی دین، تلفیقی از نظریات وبر، اینگلهارت، برگر و لاکمن برای تبیین موضوع برگزیده و از ابزار پرسشنامة استاندارد برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. همچنین از آزمون‌های آماری خی دو و فی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده ‌است. متغیر دینداری در چهار بعد مناسکی، تجربی، پیامدی و اعتقادی، و متغیرهای زمینه‌ای از جنبه‌های سن، تحصیلات و وضعیت تأهل بررسی شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان از همبستگی با درصد احتمال قوی متغیرهای مستقل تحقیق با میزان عضویت افراد در شبکه‌های اجتماعی نیکوکاری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Religiosity on Membership in Charitable Social Networks

نویسندگان [English]

  • Khalil Mirzaei 1
  • Leila Aghahasani 2
  • Ali fallahi 3
1 Associate Professor of sociology of Islamic Azad University of Roodehen
2 Ph.D student of sociology of Islamic Azad University of Roodehen
3 Ph.D student of sociology of Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Today, people are on the one hand under the impact of their respective
societies' religious culture, and on the other exposed to the modern
world's structural components. A survey of transformations occurred in
society and their impact on religiosity can illustrate both the
achievements and failures of the existing programs in the field of
religious issues. This study was done with the aim of assessing the
relationship between religiosity and the degree of people's participation
in charitable social networks. The method adopted was a survey of the
statistical population of 18-year-old and above inhabitants of Tehran's
municipal Division 14. These were selected according to one-stage
cluster design in random. Due to extensive theories in the sociology of
religion, a compilation of the views of Weber, Inglehart, Berger and
Lukman was used for explaining the issue and a standard questionnaire
was also adopted for collecting the data. Data analysis was done
according to statistical tests. The religiosity variable was examined in
four different ritual, experimental, consequential and ideological
dimensions; and the groundwork variables were considered from the
point of view of age, education, and marital status. The research results
indicate a correlation with a high percentage of probability between
independent variables and the degree of people's membership in
charitable social networks. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of religion
  • Religiosity
  • Charitable social networks
  • Social participation
آزادﮔﺎن، ﺟﻤﺸﻴﺪ، (1385)، ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻗﺪﻳﻢ، ﭼﺎپ دوم، ﺗﻬران: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
برگر، پیتر، (1381)، ذه‍ن‌ بی خ‍ان‍م‍ان‌ (ن‍وس‍ازی‌ و آگ‍اه‍ی‌). ترجمة محمد ساوجی، تهران: نشر نی.
برگر، پیتر و تامس لاکمن، (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه شناسی شناخت، ترجمة فریبرز محمدی، تهران: علمی و فرهنگی.
جوادی آملی، عبدالله، (۱۳85)، ادب فنای مقربان، چ3، قم: اسراء.
دورکیم، امیل، (1381)، تقسیم کار اجتماعی، ترجمة باقر پرهام، تهران: مرکز.
--------، (1383)، صور بنیانی حیانت دینی، ترجمة باقر پرهام، چ2، تهران: مرکز.
سراج‌زاده، حسن، (1384)، چالش‌های دین و مدرنیته، تهران: طرح نو.
شجاعی زند، علیرضا، (1384)، «مدلی برای سنجش دینداری»، نامة جامعه‌شناسی ایران، دورة ششم، شمارة اوّل، بهار.
شیروانی، علی، (1384)، اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن، چ4، تهران: دارالفکر.
مصباح یزدی، محمدتقی، (1384)، اخلاق در قرآن، ج 2، چ 1، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ﻃﺎﻟﺒﺎن، ﻣﺤﻤـﺪرﺿـﺎ، (1380)، دﻳﻨـﺪاری و ﺑﺰﻫﻜـﺎری، ﺗﻬـﺮان: ﻣﺆﺳﺴـة ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﻫﻨـﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻴﻦ، (1370)، آﻣـﻮزش ﻋﻘﺎﻳـﺪ و دﺳـﺘﻮرﻫﺎی دﻳﻨـﻲ اﻧﺒﻴـﺎ و ﻣﺴﺘﻀـﻌﻔﺎن، ﻗـﻢ: ﻫﺠﺮی.
فراستخواه، مقصود، (1377)، دین و جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار.
فروند، ژولین، (1370)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمة عبدالحسین نیگ‌گهر، تهران: نشر توتیا.
ﻣﻄﻬﺮی، ﻣﺮﺗﻀﻲ، (1356)، ﻣﻘﺪﻣﻪ‌ای ﺑﺮ ﺟﻬﺎن‌ﺑﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ، چ3، تهران: صدرا.
منصوری، خلیل، (1389)، «نیکوکاری در آموزه‌های قرآنی»، پایگاه مقالات قرآنی آیت الله خلیل منصوری.
میرسندسی، محمد، (1383)، «بررسی میزان و انواع دینداری دانشجویان»، پایان‌نامة دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
میرزایی، خلیل، (1388)، پژوهش، پژوهشگری، پژوهشنامه‌نویسی، تهران: جامعه‌شناسان.
همیلتون، ملکم، (1377)، جامعه‌شناسی دین، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: تبیان.
واخ، یواخیم، (1387)، جامعه‌شناسی دین، ترجمة جمشید آزادگان، تهران: سمت.
ویلم، ژان پل، (1377)، جامعه‌شناسی ادیان، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: علم.
Berger, peter (1967) ,the sacred canoy: the element of a sociological theory of religion, Garden city: Journals Science Religion
Bilton, T.et (1987), Introduction sociology, London: Macmillan.
Candland, C. 2000. "Faith as social capital: Religion and community development in southern Asia", Policy Sciences, 33.
Cline, B. C., & J. M. Richards (1965), "A Factor analytic study of religious belief and Behavior", Journal of Personality and Social Psychology, No1: 557-565
Ellwood, A. 1993. "The Social Function of Religion", The American Journal of Sociology. Vol. 19. PP 289- 307.
Engelhard, Ronald; Wetzel, Christian (2005), "Political culture and Democracy":Analyzing Cross-level Linkages", Journal of political science, No:1-33.
Gluck, c and Stark (1971), Religion and Society in Tension, US, Rand McNally & Company.
Kishimoto, H. 1961. An Operational Definition of Religion, Numen Vol 8, Fasc 3.PP 239-309
Lukes, Steven. 1972. Émile Durkheim, His Life and Work: A Historical and Critical.
Luckmann, Thomas (1967) The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan.
Weber, Max, The Sociology of Religion, translated by:Ephraim Fischoff, Beacon Press, Boston, 1964, P. 28