شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی «مدیرِ جهادیِ رسانه»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 مدیر گروه تحقیق در ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

چکیده

پس از توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینة مدیریت جهادی و ضرورت و اهمیت به‌کارگیری آن در دستیابی به اهداف نظام، تصمیم بر آن شد تا با ایجاد رابطه‌ای دوسویه میان مدیریت جهادی و مدیریت رسانه، برای وصول به رسانة پیشتاز انقلاب اسلامی مسیری ترسیم شود. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های مدیرِ جهادیِ رسانه بود تا از این طریق راه تحقق گزارة فوق هموار شود. این پژوهش به روش دلفی رتبه‌بندی انجام پذیرفت. دلفی رتبه‌بندی در سه فاز مرتبط و متوالی با عناوین طوفان مغزی (هدف: دستیابی به ویژگی‌های حداکثری)، کاهش داده‌ها (هدف: دستیابی به ویژگی‌های کلیدی) و رتبه‌بندی (هدف: رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی) انجام می‌شود. ابتدا ویژگی‌های حداکثری مدیر جهادی رسانه شامل 134 ویژگی در فاز اوّل، از طریق مصاحبة عمیق با بیست‌ویک نفر از خبرگان شامل مدیران رسانه‌ها و استادان حوزة مدیریت و ارتباطات به دست آمد. در فاز دوم (متشکل از دو دور) به کمک ابزار پرسشنامه ویژگی‌های کلیدی در سه دستة پنج‌تایی انتخاب شد. در فاز سوم (متشکل از دو دور) ویژگی‌های کلیدی منتخب، اولویت‌بندی شد. برای اولویت‌بندی نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد و به کمک ضریب کندال W میزان اجماع ‌نظر مشارکت‌کنندگان در پنل سنجیده شد. ویژگی‌های کلیدی شناسایی و رتبه‌بندی‌شده برای مدیر جهادی رسانه به ترتیب اولویت در سه ساحت، شامل این موارد است: ساحت اوّل: 1. خلاق، 2. شایسته و شایسته‌گزین، 3. منظم، 4. دارای انگیزة مضاعف، 5. شجاع در ساحت ویژگی‌های عمومی؛ ساحت دوم: 1. تقوای رسانه‌ای، 2. ادراک سیاسی و فرهنگی، 3. آگاهی به رسانه و ملزومات آن، 4. کاوشگر نقطة طلایی میل، نیاز و مصلحت مخاطب، 5. دارای مهارت تأثیرگذاری بر مخاطب در ساحت ویژگی‌های رسانه‌ای؛ ساحت سوم: 1. باورمند به جهاد در رسانه، 2. بصیر، 3. خدامحور، 4. ولایت‌پذیر، 5. مخلص در ساحت ویژگی‌های جهادی مدیر رسانه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking The Characteristics of The Jihadi Media Manager

نویسندگان [English]

 • Siavash Salavatian 1
 • Mohammad ali Hormozizade 2
 • Mohammad Shahbazi Soltani 3
1 Assistant professor of media management at Iran Broadcasting University (Corresponding Auther)
2 Assistant professor of media management at Iran Broadcasting University
3 M.A. of media management at Iran Broadcasting University.
چکیده [English]

After studying the speeches of Ayatollah Khamenei, the Supereme Leader of Islamic Republic of Iran, about the urgancy of using Jihadi management within all fields, the researcher of the presesnt study decided to find a way in order to achive the pioneer media of islamic revolution. Therefore, he tended to create a bilateral relation between madia management and Jihadi management. In the present study, the researcher adopted ranking delphi as research method. Ranking delphi also is clssified within three interrelated and sucsessive phases: brain storming (to achive maximal indicators), narrowing down (to acieve the most important indicators), and ranking (to prioritize the most important indicators). First of all, the characteristics (134 characteristics) of Jihadi media manger identified in interviewing of 21 elites as: media managers, and management and communications professors at the first phase of delphi method. With the most important indecators and characteristics identified in the second phase of delphi method (two rounds) by questionnaire in 3 categories of pentamerous, theire prioritization was carried out in the third phase (two rounds). A questionnaire was used to ranking and by Kendall W coefficient, the consensus of the participants in the panel were measured. The result obtained from ranking delphi method were categorised into three types of characteristics: creativity, qualification and selectiveness, decipline, high motivation, and braveness as the general characteristics; media pioty, having political and cultural insight, being aware of media and its paraphernalia, exploration for the golden point of audiences’ tastes, needs and goodness, and having skills of influencig audience as the media characteristics; and finally, believ in media jihad, insightfulness, God-obidientness, vilayah-centeredness, and sincerity as the jhadi characteristics of media manager.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jihadi management
 • Media Hihad
 • Jihadi Media Manager
 • Characteristics
 • Ranking Delphi
 1. قرآن کریم.
 2. احمدی، فضل‌الله، خدیجه نصریانی و پروانه اباذری، (۱۳۸۷)، «تکنیک دلفی؛ ابزاری در تحقیق»، مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال هشتم، شماره 1 ، ۱۷۵-۱۸۷.
 3. آذردشتی، امیرهوشنگ، (1390)، «میل، نیاز یا مصلحت مخاطب»، ماهنامة علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، سال 10، شمارة 57، 88-93.
 4. باقرزاده‌، محمدرضا، (1389)، «درآمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، معرفت سیاسی، سال دوم، شماره 2،  33-65.
 5. برهان، مهدی، (1390)، «شاخص‌ها و مؤلفه‌های بصیرت سیاسی»، معرفت سیاسی، سال سوم، شماره 1، 65-90.
 6. بندر ریگی، محمد، (1362)، المنجد الطلاب، تهران: انتشارت اسلامی.
 7. پرایس، گرت، (1388)، دستنامة مدیریت رسانه، ترجمة طاهر روشندل اربطانی و حمیدرضا پاکدل، تهران: سروش.
 8. پورکریمی، جواد، و مریم صداقت، (1393)، «تبیین رابطة شایستگی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی»، فصلنامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، شماره 1، 201-222.
 9. خبرگزاری جمهوری اسلامی، (1393، 11 03)، بازتاب گستردة پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب در رسانه‌های جهان، بازیابی از خبرگزاری جمهوری اسلامی: http://irna.ir/
 10. خبرگزاری قطره، (1394، 03 31)، «خندوانه» زنگ خطری برای «ماه عسل»، بازیابی از قطره: http://www.ghatreh.com/
 11. خراسانی، اباصلت، حسین زاهدی و اکبر کمیزی، (1393)، «طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار»، فصلنامة آموزش و توسعة منابع انسانی، سال اوّل، شماره 3، 1-21.
 12. رابینز، استیفن و تیموتی جاج، (1389)، رفتار سازمانی، ترجمة مهدی زارع، تهران: نص.
 13. شریف الرضی، محمد ابن حسین، (1379)، نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم: مشهور.
 14. صادقی مال امیری، منصور، (1393)، مدیریت خلاقیت: چرایی خلاقیت در سازمان، تهران: دانشگاه امام حسین‌(ع)‌.
 15. صائمیان، صدیقه، (1393)، «شناسایی عوامل برند شخصی‌های شایستگی مؤثر بر در حوزة سرمایه‌های انسانی»، فصلنامة آموزش و توسعة منابع انسانی، سال اوّل، شماره 3، 131-153.
 16. ضیایی پرور، حمید، (1385)، «جنگ نرم‌افزار 2، ویژة جنگ رسانه‌ای»، فصلنامة مطالعات راهبردی بسیج، شمارة 32، 127-136.
 17. طیب، مهدی، (1379)، مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات سفینه.
 18. عطافر، علی، آرش شاهین و مریم صدوق کسمایی، (1392)، «تحلیل تأثیر مدیریت جهادی بر تمایل به اجرای برنامه‌های تحول سازمانی»، مجموعه مقالات برگزیدة اولین همایش علمی مدیریت جهادی، 17-26.
 19. عموزاد خلیلی، مجید، سیاوش خاک‌پور و محمدعلی کرم‌پور، (1392، 12)، «نقش استراتژیک فرهنگ در مدیریت جهادی: بازشناسی مفهومی و مبانی اعتقادی»، مجموعه مقالات برگزیدة اولین همایش علمی مدیریت جهادی، 1-16.
 20. عمید، حسن، (1389)، فرهنگ عمید، تهران: راه رشد.
 21. کاظمی، علی، (1381)، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تهران: نیل آب.
 22. کریتنر، رابرت، و آنجلو کینیکی، (1392)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمة علی‌اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، تهران: برآیند پویش.
 23. لیراوی، صادق، (1390)، مبانی، الزامات و موانع جهاد اقتصادی، تهران: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
 24. محمود‌زاده، علی، اکبر فروزش و مهدی مرتضوی. (1388)، واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دفتر نماینده ولی فقیه.
 25. معدنی، سعید، (1388)، «فرهنگ جهادی به روایت فیلم‌های مستند جنگی»، مجموعه مقالات دومین همایش ملّی فرهنگ و مدیریت جهادی، 210-222.
 26. مقام معظم رهبری، (1375، 03 20)، بیانات در دیدار با فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله(ص). بازیابی در 12 05، 1393، از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله‌ العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): http://farsi.khamenei.ir
 27. مقام معظم رهبری، (1390، 01 08)، بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، بازیابی در 12 05، 1393، از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله ‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): http://farsi.khamenei.ir
 28. مقام معظم رهبری، (1391، 05 16)، بیانات در دیدار دانشجویان، بازیابی در 12 05، 1393، از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): http://farsi.khamenei.ir
 29. مقام معظم رهبری، (1392، 10 23)، دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر انقلاب، بازیابی در 9 8، 1393، از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): http://farsi.khamenei.ir
 30. مقام معظم رهبری، (1393، 2 10)، بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا، بازیابی در 9 16، 1393، از اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): http://farsi.khamenei.ir/
 31. مقام معظم رهبری، (1394، 07 20)، دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما با رهبر انقلاب، بازیابی از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی): http://farsi.khamenei.ir/
 32. مقام معظم رهبری، (1394، 07 20)، رهبر انقلاب در دیدار مدیران صداوسیما: هدف اصلی دشمن استحاله جمهوری اسلامی و تغییر باورهای مردم است، بازیابی در 08 03، 1394، از خبرگزاری مهر: http://www.mehrnews.com/
 33. نبوی، محمدحسن، (1387)، مدیریت اسلامی، قم: بوستان کتاب.
 34. Koltay, Tibor. (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society, 33(2), 211-221.
 35. Okoli, Chitu., & Pawlowski, Suzanne. (2004). The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. Information & Management, 42 (1), 15-29.

Parcells, Frank. E. (1985). What Broadcast Managers Want Educators to Teach. Communication Education, 34 (3), 235-241