تحلیل ثانویه تحقیقات موجود درباره شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوانان ایرانی و نظم جامعه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس‌ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در جوامع معاصر، فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی همچون شبکه‌های اجتماعی مجازی باعث تغییر و تحولات چشمگیری در مسائل اجتماعی و فرهنگی شده‌اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه، 21 اثر پژوهشی را که طی چند سال اخیر در زمینۀ شبکۀ‌ اجتماعی فیس‌بوک انجام شده، مبنای تحلیل قرار داده است. هدف نوشتار حاضر، شناسایی میزان و نوع تغییراتی است که به‌واسطۀ حضور و تعامل در فیس‌بوک بر هویت‌، سبک زندگی، ارتباطات و تعاملات اجتماعی و دین‌داری جوانان ایجاد شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که جوانان ایرانی در خلال تعامل و استفاده از فیس‌بوک در معرض تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته‌اند. به‌واسطه استفاده از فیس‌بوک، هویت‌های مدرن و بازاندیشانه رشد کرده و این وضع به کاهش هویت ملی، هویت سیاسی و فرهنگی منتهی شده است. استفاده از فیس‌بوک عاملی اساسی در افزایش تعاملات اجتماعی و سرمایه اجتماعی کاربران است. همچنین فیس‌بوک سبک‌های زندگی جوانان را به شیوه‌های جدید زندگی دیجیتال پیوند زده و باعث توجه بیشتر جوانان به بدن خود و تغییر نحوه گذران اوقات فراغت کاربران شده است. علاوه بر این، بین استفاده از فیس‌بوک و کاهش هویت دینی، پایبندی دینی و اعتقادات دینی کاربران جوان همبستگی معناداری وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت نتایج به‌دست‌آمده اشاره به‌وقوع یک مشکل یا مسئله اجتماعی در زمینه هویت ملی، هویت سیاسی و فرهنگی و پایبندی دینی به‌واسطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facebook Social Network, Iranian Youth and Social Order: Secondary Analysis of Existing Research

نویسندگان [English]

  • Samad Adlipour 1
  • Sayyed Ahmad Mir Mohammad Tabar 2
  • Yazdkhasti Behjat 3
چکیده [English]

Nowadays, information and communication technologies such as virtual social networks have led to a dramatic change in the social and cultural issues.This study used secondary analysis of 21 research works over the last few years in the field of social network Facebook Ajam, the basis for analyzing the data.This paper aims to identify the extent and type of changes that marked the presence and interaction in Facebook on identity, lifestyle, youth, religious and social relationships have been established.The results indicate that Iranian youth engagement through the use of Facebook in the social and cultural changes have been exposed.Through the use of Facebook, a modern identities reflexively growth and reduce the situation of national identity, cultural and political identity has ended.Use Facebook users has increased social interactions and social capital. The Facebook lifestyles of young people to new forms of digital life grafted makes people pay more attention to your body and change the way users are leisure.Besides, Facebook reduces religious identity, religious commitment and faith is its young users .Finally, we mention the results Bhvqv a problem or a social problem in the context of national identity, cultural and political identity and religious commitment has proposed the use of virtual social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Facebook
  • Social Order
  • Identity
  • Religiosity
  • lifestyle
  • social capital