تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

چکیده

این پژوهش به‌منظور شناخت رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی جوانان منطقه 4 شهر تهران صورت گرفته است. پژوهش به‌صورت پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده، شیوه نمونه‌‌گیری نیز به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. جامعه تحقیق افراد 19 الی 36 ساله ساکن منطقه 4 تهران بود. برای آزمون پایایی پرسشنامه ابتدا سؤالات بین 60 نفر از پاسخگویان توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ عدد 822/0 به دست آمد که با توجه به محاسبه مجدد این آزمون پس از جمع‌آوری پرسشنامه پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات مناسب به نظر می‌رسید. جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده شده است. این تحقیق بر اساس چارچوب نظری دیدگاه جامعه شبکه‌ای کاستلز و نظریه هویت صورت پذیرفت. همچنین برای محاسبه نمره هویت اجتماعی افراد از مجموع نمرات شاخصه‌های هویت خانوادگی، فردی و گروهی استفاده شد و در نهایت بر اساس محاسبه رگرسیون، رابطه‌ای بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی همان‌گونه که گیدنز اشاره به خاصیت بازتابندگی هویت دارد با هویت اجتماعی پاسخگویان مشاهده نشد. از یافته‌های این تحقیق نیز با توجه به دیدگاه کاستلز مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ و نظام باورها از دریچه ارتباطات شبکه‌ای، رابطه معکوس میان میزان استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی افراد بود. همچنین بین هویت مذهبی پاسخگویان و هویت اجتماعی آنان همبستگی و رابطه مثبت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Social Networks on the Social Identities of Young People in Tehran

نویسندگان [English]

  • Majid Kafashi 1
  • Ali Flahy 2
چکیده [English]

This research was done to learn about the relation between the social identities of young people in the 4th municipal district of Tehran and their exposure to virtual social networks. The research was of survey type with questionnaires and multi-stage cluster sampling. The target group was the youth aged between 19 and 36 years old living in Tehran's 4th district. In order to do a validity test, the questionnaire was distributed among 60 respondents and the Cronbach's Alpha coefficient was obtained as 0.822. Considering the recalculation of this test after collecting the questionnaires, the validity of the collection instrument was confirmed. In addition, regression test and partial correlation were used to investigate the hypotheses of research. This research was carried out based on a theoretical framework set by the network society perspective of Manuel Castells and the identity theory. To calculate the social identity, the sum of the scores of the criteria (or indicators) including family identity, individual identity and group identity were used. Finally, based on regression calculation and Anthony Giddens’s theory which refers to reflectivity of identity, a relationship between the amount of virtual social networks use and social identities of respondents has not been found. According to Manuel Castells’s view that says culture and beliefs systems may be influenced through network connections, one of the most important findings in this research has been the inverse relationship between the amount of use of virtual social networks and religious-Islamic identity of users. In addition, a positive correlation and Consistency between the religious identity of respondents and their social identity has been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Social Identity
  • Religious Identity