رابطۀ هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی‌ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

اعتماد اجتماعی یکی از عناصر ضروری زندگی اجتماعی و از اجزا سازنده سرمایۀ اجتماعی به‌شمار می‌آید. هدف نوشتار حاضر، مطالعه رابطة بین میزان هویت دینی با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان است. پژوهش حاضر، به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با حجم نمونه 400 نفر در بین دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-93 انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بعد اعتقادی هویت دینی با اعتماد اجتماعی کل و اعتماد نهادی رابطة مستقیم و معناداری دارد. رابطة بعد تجربی هویت دینی با اعتماد اجتماعی و همه ابعاد آن، مستقیم و معنادار است. بعد پیامدی هویت دینی با اعتماد نهادی رابطۀ مستقیم و معناداری دارد. همچنین بعد مناسکی هویت دینی با اعتماد اجتماعی و همۀ ابعاد آن رابطۀ مستقیم و معناداری دارد. به‌طور کلی هویت دینی با اعتماد اجتماعی و همۀ ابعاد آن رابطۀ مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، 24 درصد از تغییرات اعتماد بین‌شخصی، 20 درصد از تغییرات اعتماد تعمیم‌یافته و 18 درصد از تغییرات اعتماد نهادی توسط هویت دینی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Religious Identity and Social Trust among the Students of Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Vaheed Qasemi 1
  • Samad Adlipour 2
  • Sayyed Ahmad Mirmohammadtabar Divkalaei 3
چکیده [English]

Social trust is a necessary part of social life and it is integrated into social capital. This article studies the relation between the degree of one's religious identity and social trust among students. This survey has used interviews and classified sampling consisting of 400 students in Mazandaran University in 92-93 academic year. The results show that there is a direct and meaningful relation between the ideological aspect of religious identity and total social trust and institutional trust. There is a direct relation between the experimental dimension of religious identity and the whole social trust. The consequential aspect of religious identity is in a direct and meaningful relation with institutional trust. The same relation exists between the ritual aspect of religious identity and social identity in all its aspects. In general, religious identity is in a direct and meaningful relation with social trust in its totality. Besides, 24% of interpersonal trust changes, 20% of extended trust changes and 18% of institutional trust changes are explained through religious identity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Identity
  • Social trust
  • interpersonal trust
  • extended trust
  • institutional trust