فضاهای فرهنگی جدید و بازنمایی: شناخت و تحلیل انتقادی کلیشه¬های شرق‌شناسی مسلمانان در وبلاگ‌های برگزیدة خبری آمریکا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة‌ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

10.30497/rc.2013.1503

چکیده

فضای مجازی، فضاهای فرهنگی جدیدی برای گفتمان‌های عمومی از طریق زبان به وجود آورده است. وبلاگ‌های خبری به عنوان یکی از فضاهای فرهنگی جدید علاوه بر رسانه‌های خبری قدیمی، کنشگران جدیدی در فرایند خبری هستند و در بسیاری از موارد، تبدیل به منبع مهم خبری برای بیشتر افراد جامعه شده‌اند. این وبلاگ‌ها ‌به عنوان شکلی از ارتباطات عمومی و فضای جدید بازنمایی در غرب و به ویژه در ایالات متحده، نقش مهمی در بازنمایی از دیگری و شکل‌گیری دیدگاه‌های بسیاری از مردم آمریکا در باب اسلام و بیشتر دربارة مسلمانان دارند.
هدف این مطالعه، شناخت و تحلیل کلیشه‌های شرق‌شناسی مسلمانان در زبان وبلاگ‌های خبری آمریکایی با رویکرد انتقادی، با استفاده از روش تحلیل خوشه است. تحلیل، نشان داد که نمایش آن‌ها از مسلمانان و اسلام به عموم خوانندگان، تصویر منفی بوده و هنگام اشاره به مسلمانان به طور مکرر از کلیشه‌های شرق‌شناسی پنهان و آشکار در متن وبلاگ‌های خبری استفاده می‌کنند که برگرفته از ارزش‌های مسلط و حاکم آمریکایی است و با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی و وبلاگ‌ها، تغییرات خاصی در بازنمایی صورت نگرفته است. از این رو، کلیشه‌های شرق‌شناسی تاریخی مسلمانان در رسانه‌های ارتباط جمعی غرب، در وبلاگ‌های خبری آمریکایی احیاء و تقویت شده و این امر، بیانگر ادامة سلطه و غلبة غرب بر شرق به شکل نوین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Cultural Spaces and Representation: Identifying and Critical Analysis of the Orientalist Stereotypes of Muslims in American Chosen News Blogs

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehghan 1
  • Ali Hajimohammadi 2

چکیده [English]

Cyberspace has provided new cultural spaces for public discourses through language. In addition to traditional media, news weblogs as one of the new cultural spaces are new actors in the news process, and in many cases they have become an important source of news for most people. These weblogs as new forms of public communication and representation in the West, particularly in the United States, have played a major role in representing the ‘other’ and shaping the views of many ordinary Americans on Islam, and more specifically Muslims. The aim of this paper is to identify and analyze orientalist stereotypes of Muslims in American news blogs by employing the critical theory framework and cluster analysis. Analysis of case study demonstrated that their display of Muslims and Islam for the public are negative and when referring to Muslims, they frequently use implicit or explicit orientalist stereotypes of Muslims in their blogs that are rooted in American dominant values and changes have not yet happened in accordance with special features of cyberspace and weblogs. Hence, historical orientalist stereotypes of Muslims in mainstream western media have been revived and reinforced in American news blogs. This indicates the new way of western dominance over the East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new cultural spaces
  • Representation
  • Muslims
  • Orientalism
  • news blogs