بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین میزان استفاده از رسانه‌ها و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی ‌92-1391 انجام گرفته است. سئوال ‌اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و همبستگی بوده است. از 4436 نفر جامعة آماری، با استفاده ازروش نمونه گیری ‌تصادفی طبقه‌ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، نمونه‌ای به حجم 354 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری، ‌‌پرسشنامة محقق‌ساختة میزان استفاده از رسانه و گرایش به حجاب بوده است. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ‌85/0 و 93/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از شاخص‌های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و از آزمون‌های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) برای تبیین داده‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان ‌را می‌‌توان ‌از روی میزان استفاده از اینترنت، موبایل و ماهواره ‌پیش‌بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و موبایل ‌با گرایش به حجاب، رابطه‌ای منفی و معنی‌دار وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده از هر کدام از این رسانه‌ها بیشتر باشد، گرایش به حجاب کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relation between the Rate of Media Use (Internet, Satellite TV, Mobile Phone) and Female Students’ Tendency in Buali Sina University

نویسندگان [English]

  • Mansoor Khoshkhooei 1
  • Mohammad Reza Usefzadeh 2
  • Parisa Azarioon 3
چکیده [English]

The main purpose of this study is to determine the relation between the rate of media use and female students’ tendency to Hijab in Buali Sina University in 2012-2013 academic year. A sample of 354 people was selected from the statistical population of size 4436, with stratified-random sampling method. The method of this study was descriptive and of correlation type. In order to evaluate the rate of media use and tendency to Hijab, structured questionnaires were used. The validity of questionnaire was assured by content-related validity method; and the reliability was tested and assured by Cronbach's alpha, for which we got 0.93 for trend to Hijab questionnaire, and 0.85 for mediums questionnaire. For data analysis, we took advantage of descriptive statistics methods (including percentage, abundance and average,) and inferential statistics (including Pearson Correlation and compound regression).
The obtained results from data analysis showed that the rate of students’ tendency toward Hijab could be predicted in accordance with that of using Internet, mobile phones and satellite TVs and there is a negative and meaningful relation between these three and tendency toward Hijab. That is to say, the higher the rate of using each of these media, the less tendency exists toward Hijab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Internet
  • satellite TV
  • mobile Phone
  • tendency to Hijab
  • female students