موضوعات = اندیشة اجتماعی مسلمانان
الگوی عرفان مبارزه‌جو در اندیشه شهید مصطفی چمران

دوره 29، شماره 61، خرداد 1401، صفحه 26-1

10.30497/rc.2022.76180

یعقوب توکلی؛ محمدصادق شهبازی‌راد


رابطۀ انسان و موجودات فرا‌طبیعی در شاهنامه

دوره 29، شماره 61، خرداد 1401، صفحه 48-27

10.30497/rc.2022.76181

رضا جمشیدی؛ حسن حیدری؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی


مدینه فاضله مجازی؛ چارچوب نظری حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی

دوره 28، شماره 59، شهریور 1400، صفحه 330-305

10.30497/rc.2021.75821

عزیز نجف پور آقابیگلو؛ حمید پارسانیا؛ علی اصغر اسلامی تنها