نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-193

10.30497/rc.2013.1506

سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی؛ نرگس شکر بیگی؛ فرشته دارابی