نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. دانش ارتباطات و چالش هویت

دوره 17، 37-38، پاییز و زمستان 1389، صفحه 169-196

10.30497/rc.2011.1411

ابراهیم فیاض؛ مهدی یوسفی


2. چشم‌اندازهای فرانظری به ارتباطات

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-118

10.30497/rc.2010.1402

ابراهیم فیاض؛ محسن بدره