نویسنده = �������������������������������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعارۀ سازمان به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-62

10.30497/rc.2013.1313

حسن دانایی‌‌‌‌‌‌‌‌فرد؛ حسین بابایی مجرد؛ محمد صفری