نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. پیامدشناسی فرهنگی اینترنت اشیاء

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-201

10.30497/rc.2021.75639

علی زرودی؛ محمدصادق نصراللهی