نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 267-295

10.30497/rc.2021.75645

محمد حسین علیپور؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد