نویسنده = ���������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-134

10.30497/rc.2014.1723

حسینعلی سعدی؛ مهدی بیژنی؛ ابوذر فداکارداورانی