نویسنده = ������������ ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و تبیین نیاز‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان «در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزة فرهنگ»

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-104

10.30497/rc.2014.1722

بتول بصیری؛ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان احمد رضا نصر؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ محمود مهرمحمدی