نویسنده = ���������� ���������� ��������������
شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی «مدیرِ جهادیِ رسانه»

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 81-117

10.30497/rc.2017.1933

سیاوش صلواتیان؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ محمد شهبازی سلطانی