دوره و شماره: دوره 26، شماره 55، بهار و تابستان 1398 
11. پدیدارشناختی موانع برنامه درسی تربیت جنسی در مقطع متوسطه

صفحه 303-334

سهراب محمدی پویا؛ علی ایمان زاده؛ فرامرز محمدی پویا؛ احمد زارعی