دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 51، دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1396 
3. خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تأکید بر سوره حجرات

صفحه 67-103

نرگس شکربیگی؛ سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی