1. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

صفحه 5-33

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی