دوره و شماره: دوره 21، شماره 46، دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1393 
5. تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

صفحه 105-134

حسینعلی سعدی؛ مهدی بیژنی؛ ابوذر فداکارداورانی