1. مقایسۀ جنسیتی هویت دینی و رابطۀ آن با مصرف رسانه‌ای (تلویزیون و ماهواره)؛ مورد مطالعه، دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت (1391- 1392)

صفحه 5-43

آرمان حیدری؛ اصغر میرفردی؛ عباس رمضانی باصری


2. بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 45-71

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی


3. رابطۀ هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 73-99

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار دیوکلائی


4. بازنمایی اختیار انسان در مجموعه‌های مذهبی تلویزیون؛ مطالعۀ موردی، مجموعه کلید اسرار

صفحه 101-136

مهدی منتظرقائم؛ زهره علی‌خانی


5. بررسی شیوه‌های استفادۀ طلاب حوزۀ علمیۀ قم از فناوری وب 2

صفحه 137-160

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ رضا کریمی


6. تبیین حقیقت تمدن بر اساس مبانی فلسفه و عرفان اسلامی

صفحه 161-185

محمدهادی همایون؛ ابراهیم خانی