1. هنر از دیدگاه رهبری

صفحه 5-40

حسن بشیر؛ ابوذر زارع درخشان؛ حسین همازاده ابیانه


2. چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌انداز مطبو