دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، دین و فرهنگ و ارتباطات، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-204 
1. هنر از دیدگاه رهبری

صفحه 5-40

حسن بشیر؛ ابوذر زارع درخشان؛ حسین همازاده ابیانه