دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-224