دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-232 
4. رهبری در مسجد؛ مورد مطالعه مسجد صفا

صفحه 113-145

محمدسعید مهدوی کنی؛ میثم فرخی