موجه‌سازی حق فرهنگی در فقه امامیه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

موضوع حق­های نوین از مسائل دنیای معاصر است که گاه متعلق این حق­ها نیز از مفاهیمِ مبهمی چون فرهنگ است؛ زیرا مفهوم فرهنگ باوجود تعاریف متعدد، دارای ابهام­های فراوانی است و در عین حال، دامنه طرح این حق­ها در حوزه فقه و به عبارت عام­تر دین نیز می­تواند ابعاد طرح مسأله حق فرهنگی را پیچیده­تر نماید. در پژوهش پیش­رو کوشیده شده به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مفهوم، مصادیق و مبانی مشروعیت حق فرهنگی در فقه امامیه چیست؟
مفهوم و مصادیق حق فرهنگی در سه حوزه فقه اکبر، اوسط و اصغر به همراه عناصر متقدم و متأخر شرعی قابل‌بیان هستند و در موجه‌سازی آن نیز باید اذعان کرد در مرحله لسان دلیل، با توجه به آیاتی چون 15 اسرا، 4 ابراهیم، 205 بقره، 13 حجرات و به‌ویژه 164 آل‌عمران و روایاتی که در موضوعات همراهی دین و عقل، تسلط پیامبران(ص) و ائمه(ع) بر زبان اقوام گوناگون، اهداف ارسال پیامبران(ص) و آفرینش امت­ها با زبان­های مختلف وارد شده‌اند، حق فرهنگی در اسلام حقی مشروع است، هرچند بهتر است گفته شود حق مذکور حق آمیخته به تکلیف است، نه یک حق محض؛ یعنی فرد ضمن آن­که نسبت به آن حق دارد، اما برای اکتساب آن نیز باید بکوشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justifying the Cultural Right in Shia jurispredence

نویسنده [English]

  • Mohaddeseh Moeinifar
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The concept of culture, despite its numerous definitions, is ambiguous. In addition, the issues of new rights are also a matter of contemporary world, and sometimes these rights are also belongs to obscure concepts such as culture, while the subject of culture, which in many cases has a deep link with religion, affects ambiguity of the cultural right, because there is no consense on the concept of religion. Confirming this, many jurists point out the ambiguity of the cultural right which is often counted as third generation rights. In this paper, we have tried to answer the fundamental question, what are the concept, examples, and foundations of the legitimacy of the cultural right in Islamic jurisprudence.
Concepts and examples of cultural rights are noticeable in the three areas of jurisprudence of figh Akbar, figh usat and figh asghar. for justification it, it should be acknowledged that in the linguistic phase, according to verses such as 15 Isra, 4 Ibrahim, 205 baharah, 13 hojarat and especially 164 Al imran and narrations about the issues of being religion with reason, the domination of the prophets and the imams on the language of the various tribes, the purposes of sending prophets, and the creation of the nations in different languages, the right to culture in Islam is a legitimate right, though it is better to say that the right is a mixed right with duty, not a simple right. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • right
  • cultural right
  • Islamic jurisprudence
  • and owner of the right