ارتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سیاست‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

نخبگان جزو سرمایههای مهم هر جامعهای محسوب میشوند که اگر به‌موقع و به‌درستی شناسایی، جذب، هدایت و به‌کارگیری نشوند آسیبهایی جدی به پیشرفت جامعه وارد میشود. از طرف دیگر نوجوانی دورهای است که شخصیت افراد شکل میگیرد و مقدمهای اساسی برای مراحل بعدی زندگی انسانها به‌شمار میرود. بدین‌جهت این دوره برای قشر نخبه میتواند سرنوشت‌ساز باشد و اگر درست و بهینه مورد استفاده قرار نگیرد، هم خود فرد، هم جامعهای که در آن زندگی می‌کند خسارتهای جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد. نوجوان در این دوره برای ساختن هویت خود و پاسخگویی به سایر نیازهای مادی و معنوی‌اش عضو گروههای مختلف میشود. ارتباطات گروهی ذیل عنوان روانشناسی اجتماعی موضوعات مختلفی را با عنوان پویایی گروه بررسی میکند؛ از ماهیت و شاخصههای یک گروه گرفته تا نظریههای تشکیل آن، نوع ارتباط اعضا و کارکردهای آن. شناخت این ظرفیتها درسیاست‌گذاری ارتباطات گروهی حوزۀ نخبگان میتواند نقش بسزایی در شناسایی، جذب و هدایت نخبگان یک جامعه از مقطع نوجوانی باشد. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از ظرفیتهای موجودِ ارتباطات گروهی در حوزه نخبگان نوجوان، سیاست‌های مجموعه کانون دانش‌پژوهان نخبه ـ که با تشکیل گروههایی نخبگانی در مقطع نوجوانی در مناطق جنوبی تهران فعالیت میکند ـ مورد مطالعه قرار گیرد و نهایتاً مدلی از ظرفیتهای ارتباطات گروهی به منظور سیاست‌گذاری در حوزه نخبگان نوجوان ارائه گردد. برای این کار علاوه بر استفاده از روشهای اسنادی، از مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق برای شناخت ظرفیتهای ارتباطات گروهی و مطالعه مجموعه مورد نظر بهره گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Collective Communication of Adolescent Elite; Case Study of the Policies of the Center for Elite Scholars

نویسندگان [English]

  • Naser Bahonar 1
  • Hamed Sohrabi 2

1 Associate professor of Culture and Communication of Imam Sadeq University

2 M.A. of Culture and Communication of Imam Sadeq University

چکیده [English]

   Elite groups comprise a significant portion of every society, and if they are not recognized, recruited, guided and employed correctly and at the right time, the society will suffer serious harms in its progress. On the other hand, adolescence is a phase when one’s personality is developed and paves the way for one’s future life. Thus, it could be taken as a determining factor for the elite groups so that if it goes unattended, both the individual and the society will undergo unreparable harms. The adolescent at this time usually joins various groups to answer to his material and spiritual needs. Collective communication, under the category of social psychology surveys different issues as group dynamism, from the nature and features of a group to its formation theories, kind of member communication, and its functions. Recognizing these participatory observation and capacities in formulating the related policies about elite groups can play a crucial role in the identification, recruitment, and guidance of these groups in society. This research attempts to utilize the actual collective communication potentials in the field of adolescent elite groups to study the policies of the center for elite scholars that are active in the southern Tehran. It finally provides a model of collective communication capacities in order to formulate policies in the field of adolescent elites. To this end, besides using documentary methods, it has benefited from participatory observation and in-depth interview for studying the whole intended group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Communication
  • Elites
  • Adolescents
  • Elite Scholars
آثاری، حامد (1392) مشخصه‌های ارتباطات گروهی در کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (7)، تهران.

آذربایجانی، مسعود و دیگران (1382) روان­شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

احدی، حسن، محسنی، نیک چهر (1372) روان‌شناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان‌شناسی نوجوانی و جوانی، تهران: چاپ و نشر بنیاد.

اسمیت، ادوارد و دیگران (1386) زمینه روان‌شناسی هیلگارد و اتکینسون، ترجمه محمود بهزاد و دیگران، تهران: انتشارات گپ.

اعظم آزاده، منصوره (1387) نقش گروه‌بندی‌های سنی در جهت‌گیری ارزشی، نگرشی و رفتاری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

بنیاد ملی نخبگان، پژوهش­ها و اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان، بازیابی شده در تاریخ 10/6/1395، دریافت شده از:

بنیاد ملی نخبگان، سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب 11/7/1391 بازیابی شده در تاریخ 10/6/1395، دریافت شده از:   http://sanad.bmn.ir/fa/link/id/id=29/token=2292016010

سحرخیز، ابراهیم (1393) «جذب، هدایت و توانمندسازی اجتماعات استعداد برتر»،در غلامعلی منتظر، مجموعه مقالات نخستین هم­اندیشی ملی در امور نخبگان، تهران: بنیاد ملی نخبگان، صص 129-140.

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1386) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات، دانشگاه تهران.

شرفی، محمدرضا (1385) دنیای نوجوان، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.

شفیعی، عباس (1388) رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

طالبی، محمدرسول (1393) ارتباطات گروهی و فرهنگ بسیجی: طرح صالحین در پایگاه‌های بسیج مساجد شهر تهران پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه
امام صادق (7)، تهران.

عیوضی، محمد رحیم (1383) نقش نخبگان در توسعۀ علمی کشور. فصلنامه پژوهشی اندیشۀ انقلاب اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 11 و 12، 1383.

فورسایت، دانلسون (1380) پویایی گروه (شناخت و سنجش)، ترجمۀ جعفر نجفی زند و حسن پاشاشریفی، تهران: نشر دوران.

فورسایت، دانلسون آر (1391) پویایی گروه، ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان، تهران: نشر رسا.

کارترایت و زاندر (1368) خاستگاه پویایی گروه، ترجمه حسین شکر کن، تهران: انتشارات رشد.

کانون دانش‌پژوهان نخبه (1394) برنا، بسترسازی رویش نخبگان انقلابی، ج 4، تهران: تراث.

گلشن فومنی، محمد رسول (1374) پویایی گروه و سنجش آن، تهران: نشر شیفته.

گلشن فومنی، محمد رسول (1382) جامعه­شناسی سازمان­ها و توان سازمانی، تهران: نشر دوران.

لطفعلی زاده، محمدحسین (1392) مسجد و ارتباطات گروهی با نوجوانان با تأکید بر رویکرد اسلامی: بررسی موردی چهار مسجد شهر تهران، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (7).

لیندلف، تامس آر وتیلور، برایان سی (1388) روش­های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: همشهری.

محسنی، منوچهر (1371) مقدمات جامعه­شناسی، تهران: دیبا.

محسنیان راد، مهدی (1392) ارتباطات انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت).

Bollinger, T. (1997), The Interplay of Art and science in Software. Binary Critic,  125-128.

Cartwrigh, Dorwin & Zander, Alvin (1968), GroupDynamic:Research and theory.Newyork:Harper & Row.

Feldman, Robert S. (1985), Social psychology.Newyork: McGraw-Hill.

Myers, Scott A. & Anderson, Carolyn M. (2008). The fundamentals of small, group communication, Los Angeles: sage publications.